Keski-Suomen maakuntakaava

 

Keski-Suomen maakuntakaava perustuu Keski-Suomen maakuntastrategian Aluerakenne 2040 -suunnitelmaan. Kaavassa painottuvat maakunnan strategiset tavoitteet.

Strategisuus näkyy kaavassa muun muassa laajahkoina vetovoima-alueina sekä siten, että merkinnät ja määräykset koskevat seudullisesti ja maakunnallisesti merkittäviä asioita. Kaavassa esitettävät kehittämisajatukset täsmentyvät kuntien oman suunnittelun kautta, lähempänä kuntalaista.

Keski-Suomen maakuntakaava liittää alueiden käytön ja maakuntakaavoituksen kiinteäksi osaksi maakuntamme aluekehittämisen strategista kokonaisuutta. Kaavan ja maakuntaohjelman tavoitteet linkittyvät toisiinsa aluerakenteen, saavutettavuuden, biotalouden, osaamisen sekä matkailun osalta, mikä lisää kaavan vaikuttavuutta.

Maakuntakaavan toteuttaminen lisää maakunnan ja sen kuntien elinvoimaa.


 

Keski-Suomen maakuntakaava

Keski-Suomen maakuntakaava lainvoimaiseksi 28.1.2020
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 28.1.2020
Kaavakartta
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Alueluettelo
Tiivistelmä
Maakuntakaavan vaikutusten arviointi
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 1.11.2017)

Teemakohtaisia karttoja

Biotalous
Liikennekäytävät ja kansainväliset yhteydet
Asutusrakenne
Matkailu ja virkistys
Tekninen huolto
Luonnonvarat
Erityistoiminnot
Kulttuuriympäristö
Luonnonsuojelu
Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Keski-Suomen aluerakenne 2040

Keski-Suomen aluerakenne 2040 hyväksyttiin osana Keski-Suomen Strategiaa maakuntavaltuustossa 6.6.2014. Aluerakenteen taustalla on teemakohtaisia karttoja ja alueiden profiilit. Keski-Suomen aluerakenne 2040 muodostaa lähtökohdan maakuntakaavan tarkistukselle ja siinä esitetyt aluerakenteen painotukset ovat myös kaavatarkistuksen painopisteitä.

Aluerakennekartta 2040 Teemakartat Alueiden profiilit Kriteeristö

 

Millainen on hyvien yhteyksien Keski-Suomi tulevaisuudessa?

Lue lisää Keski-Suomen strategiasta!

Biotalous - Tausta-aineisto

Maatalouden painopistealueet
Monipuolisten työpaikka- ja teollisuusalueiden taustamuistio (päivitetty 6.11.2017)
Keski-Suomen aines- ja energiapuuterminaalit
Kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeet (päivitetty 6.11.2017)
Ympäristöministeriön kirje: Kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset - onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaavoituksessa
Seveso III-direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta

Liikennekäytävät ja kansainväliset yhteydet

Keski-Suomen liikennekäytäviin tukeutuvat kehittämisalueet - Työraportti
Keski-Suomen liikennekäytäviin tukeutuvat kehittämisalueet - Esite
Keski-Suomen maakuntakaavaan esitettävät liikenteelliset merkinnät
Keski-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmän työpajan tulokset 8.3.2016
Saavutettavuus ja pendelöinti - Nelostien parantamisen vaikutukset alueellisten työmarkkinoiden toimintaan
Keskipohjolan kuljetusselvitys 6/2013
Nopea ratayhteys Jyväskylästä Helsinkiin, Alustava tarveselvitys 3/2011
Paikallisjunaliikenteen toimintaedellytykset ja vaikutukset Keski-Suomessa 2010-2030
Valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä-Oulu-Kemi merkittävä kehittäminen, Arvio aluetalouden ja liikenteen näkökulmasta
Vt 4 (E75) välillä Heinola-Jyväskylä-Oulu-Haaparanta, Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys (Ely-keskus)
Vähäliikenteiset radat, tilanne ja tulevaisuus (Liikennevirasto)

Asutusrakenne

Kaupan ohjaus maakuntakaavan tarkistuksessa
Kaupan ohjauksen muutokset maakuntakaavan tarkistuksessa, vaikutusten arviointi
Taajamat yhdyskuntarakenteen kuvaajana
Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajan asumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen Keski-Suomen maakuntakaavassa - taustamuistio

Matkailu ja virkistys

Matkailun ja virkistyksen taustamuistio (päivitetty 3.11.2017)

Tekninen huolto

Vesihuollon taustamuistio (päivitetty 7.11.2017)
Energiahuollon taustamuistio (päivitetty 27.11.2017)
Materiaalikeskusten taustamuistio (päivitetty 6.11.2017)

Luonnonvarat

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali

Erityistoiminnot

Keski-Suomen maakuntakaavaan ehdotetut ampumaradat 2015

Kulttuuriympäristö

Keski-Suomen maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (päivitetty 23.8.2017)
Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2016
Mihin kulttuuriympäristöt keskittyvät Keski-Suomessa
Päijänteen saaristoinventointihanke - Kuhmoisten, Luhangan ja Korpilahden Kärkistensalmen vaikeasti tavoitettavat saarikohteet

Luonnonsuojelu

Natura-vaikutusten tarveharkinta (päivitetty 6.11.2017)
Luonnonsuojelu- ja suojelualueiden kuvaukset (päivitetty 28.8.2017)
Arvokkaiden luontokohteiden keskittymät
Valtakunnalliseen suojeluverkostoon kuulumattomat Keski-Suomen maakuntakaavan luontokohteet (päivitetty 28.8.2017)
Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi
Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet
Suomenselän maakunnallisesti arvokkaat lintualueet
Hiljaiset alueet Keski-Suomessa

Aiheeseen liittyvää

Ota yhteyttä

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Alueidenkäytön suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja vaikuttamistyö

Liisa Bergius

Liisa Bergius

maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö