Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa ja liikennettä. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakennetta. Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Päivitämme voimassa olevaa maakuntakaavaa kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Joulukuussa 2023 hyväksytyn maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta. Maakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen.

Keski-Suomen maakuntakaavojen mittakaava on 1:250 000. Mittakaava korostaa maakuntakaavan yleispiirteisyyttä ja pitkä aikajänne korostaa maakuntakaavan strategisuutta. Maakuntakaava jättää yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle riittävän suunnitteluvaran. Yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutetaan kuntien yleis- ja asemakaavoilla.  

Maakuntakaavan 2040 keskeisenä lähtökohtana ja tavoitteena on kokonaiskestävyys. Maakuntakaavaa varten laadittujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin osalta kokonaiskestävyyden tavoite näyttäytyy varovaisuusperiaatteena: Huomioidaan suurin mahdollinen vaikutus. Selvitysten tulokset, johtopäätökset ja suunnitteluohjeet vaikutusten lieventämiseksi vaikuttavat olennaisesti maakuntakaavaan.  

Kuulutus: Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2023 (§ 21) Keski-Suomen maakuntakaavan 2040. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.2.2024 (§ 11) määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon ja liikenteen osalta. Lisäksi kaavaprosessin aikana on tarkasteltu hyvinvoinnin aluerakennetta.

Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaava-alueeseen kuuluvissa kunnissa kuten kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan (MRA 93 §). Kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa ja Keski-Suomen liiton verkkosivuilla 19.3.2024 ja lisäksi kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Keski-Suomen liitto ilmoittaa voimaantulomääräyksestä muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Voimaan tullessaan Keski-Suomen maakuntakaava 2040 kumoaa tai muuttaa osin lainvoimaisen Keski-Suomen maakuntakaavan kaavaratkaisuja.

 

 

Kuulutus: Maakuntakaavan 2040 voimaantulo

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulon kuulutus

Hyväksytty maakuntakaava 2040

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 hyväksymisen kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus

Maakuntakaava 2040 käsittelyyn liittyvät aineistot

Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä
Vastineraportti, ehdotusvaiheen kuuleminen (MRL 65 §)
I-OAS, ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 ehdotusvaiheen palautekoonti

Maakuntakaava 2040 selvitykset ja tausta-aineistot

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 tuulivoimamerkintöjen kokonaisvaikutusten arviointi
Tuulivoiman maisemavaikutukset Keski-Suomessa (Miilukangas)
Tuulivoiman maisemavaikutukset Keski-Suomessa (Uusimo päivitys 21032023)
Natura-tarveharkinta (Karhukorpi, Konnevesi, julkinen)
Natura-tarveharkinta (Miilukangas, Konnevesi, julkinen)
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 Natura-arviointi
Maakuntakaavan päivityksen vaikutukset Natura 2000 -verkostoon – Natura-arvioinnin tarveharkinta
Hyvinvoinnin aluerakenne taustamuistio
Metsäpeuraselvitys (päivitetty 30.1.2023)
Sähkönsiirron selvitys
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa (havainnekuvat)
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa
Maiseman herkkyystarkastelu -raportti
Maisemavaikutusten arviointi (uudet alueet, Tukkimäki ja Lehmikorpi)
Maisemaan sidotut muinaisjäännökset
Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys
Selvitys Keski-Suomen tärkeimmistä metsäpeura-alueista osana Suomenselän metsäpeurakantaa
Hiljaiset alueet Keski-Suomessa
Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö
Maakotkan esiintymisen painopistealueiden tunnistus Keski-Suomessa
Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa
Maakuntakaavoituksen kehittäminen arvokkaiden luontoalueiden ja metsien hiilivarastojen turvaamiseksi Keski-Suomessa

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 ehdotusvaiheen aineistot löytyvät täältä:

Maakuntakaavan 2040 ehdotusvaiheen aineistot

 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040  viranomaiskuulemisvaiheen aineistot löytyvät täältä:

Maakuntakaavan 2040 viranomaiskuulemisvaiheen aineistot

 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistot löytyvät täältä:

Maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistot

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Liisa Bergius

Liisa Bergius

maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Alueidenkäytön suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja vaikuttamistyö

Reima Välivaara

Reima Välivaara

ympäristöpäällikkö

040 595 0918

reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Ympäristö, luonnonsuojelu, ympäristövaikutukset

Aiheeseen liittyvää

Maakuntahallitus lausui maakuntakaavasta jätettyihin valituksiin 

24.5.2024 2024 Ajankohtaista

Maakuntahallitus lausui hyvinvointialueen palveluverkkoehdotukseen

22.3.2024 2024 Ajankohtaista Tiedotteet

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo 

19.3.2024 2024 Ajankohtaista

Maakuntahallitus määräsi Keski-Suomen maakuntakaavan voimaan tulevaksi 

23.2.2024 2024 Ajankohtaista Tiedotteet

Maakuntahallitus päättää Keski-Suomen maakuntakaavan voimaan tulemisesta...

20.2.2024 2024 Ajankohtaista Tiedotteet

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 hyväksyminen

20.12.2023 2023 Ajankohtaista Tiedotteet

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 hyväksyttiin äänestysten jälkeen

8.12.2023 2023 Ajankohtaista Tiedotteet

Maakuntavaltuusto päättää maakuntakaavasta 8.12. 

4.12.2023 2023 Ajankohtaista Tiedotteet

Maakuntakaava 2040 etenee maakuntavaltuuston käsittelyyn 

17.11.2023 2023 Ajankohtaista

Maakuntahallitus käsittelee Keski-Suomen maakuntakaavaa 17.11. 

15.11.2023 2023 Ajankohtaista

Maakuntahallitus ehdottaa Keski-Suomen liiton talousarvion hyväksymistä 

27.10.2023 2023 Ajankohtaista Tiedotteet

Maakuntahallitus käsittelee Keski-Suomen liiton talousarviota 27.10. 

23.10.2023 2023 Ajankohtaista Tiedotteet

Anna palautetta kaavaehdotuksesta

8.9.2023 2023 Ajankohtaista Tiedotteet

Suurin osa maakuntakaavan viranomaisehdotuksen lausunnoista koskee...

21.6.2023 2023 Ajankohtaista Tiedotteet

Maakuntahallitus sitoutui Keski-Suomen elinvoimalupaukseen

26.5.2023 2023 Ajankohtaista Tiedotteet

Maakuntakaavaa varten on valmistunut useita selvityksiä

23.12.2022 2022 Ajankohtaista Tiedotteet

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys: Tule mukaan kansalaisraatiin!

4.10.2022 2022 Ajankohtaista Tiedotteet

Maakuntakaava 2040 tarkentuu selvitysten avulla

23.8.2022 2022 Ajankohtaista Tiedotteet

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on julki

9.3.2022 2022 Ajankohtaista Tiedotteet

Anna palautetta Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja...

9.9.2020 Ajankohtaista

Keski-Suomen syksy 2020 – lue tai katso video!

20.8.2020 Blogi

Keski-Suomen kehittämisrahastoon 193 000 euron lisäavustus koronakriisin...

15.6.2020 Ajankohtaista