Maakuntakaava 2040

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä.

Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa päivitämme voimassa olevaa maakuntakaavaa kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Parhaillaan käynnissä oleva maakuntakaavan päivitystyö koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 on edennyt ehdotusvaiheen valmisteluun ja sitä varten on valmistunut syksyn aikana useita tuulivoimaan liittyviä selvityksiä.  Selvitysten laatimiseen on saatu Ympäristöministeriön avustus.  

Ehdotusvaiheen selvitysten keskeisenä lähtökohtana on ollut maakuntakaavaluonnos ja arviointien lähtökohtana on varovaisuusperiaate: huomioidaan suurin mahdollinen vaikutus. Selvitysten tulokset, johtopäätökset ja suunnitteluohjeet vaikutusten lieventämiseksi huomioidaan maakuntakaavaehdotuksen valmistelussa.  

Keski-Suomen liiton alueidenkäytön asiantuntijat valmistelevat kaavaehdotuksen, josta pyydetään lain edellyttämällä tavalla lausunnot kevään aikana kunnilta ja viranomaisilta. Viranomaisneuvottelun jälkeen valmistellaan kaavaehdotus, jonka on tarkoitus tulla julkisesti nähtäville syksyllä. Tavoitteena on, että maakuntakaava 2040 esitetään maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 lopussa. 

Pyysimme mielipiteitä ja lausuntoja valmisteluaineistosta kirjallisena viimeistään 5.5.2022 mennessä postitse ja  sähköpostilla. Lausuntoja ja mielipiteitä tuli kaikkiaan 129 kappaletta.

 

 

 

Maakuntakaava 2040 ehdotusvaiheen valmistelun aineistoja

Metsäpeuraselvitys
Sähkönsiirron selvitys
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa (havainnekuvat)
Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys
Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (IOS) maakuntakaava 2040
Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelman liite maakuntakaava 2040 (päivitetty 16.12.2022)
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen palautekoonti
Selvitys Keski-Suomen tärkeimmistä metsäpeura-alueista osana Suomenselän metsäpeurakantaa

Maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistoja ja selvityksiä

Kuulutus: Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaihe
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnoksen kaavakartta
Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksen kaavaselostus
Koonti osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (I-OAS) koskevasta palautteesta ja vastineista
Hiljaiset alueet Keski-Suomessa
Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö
Maakotkan esiintymisen painopistealueiden tunnistus Keski-Suomessa
Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa
Maakuntakaavoituksen kehittäminen arvokkaiden luontoalueiden ja metsien hiilivarastojen turvaamiseksi Keski-Suomessa
Maisemaan sidotut muinaisjäännökset
Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalin tarkastelu
Tuulivoima: Keski-Suomen maiseman ominaispiirteet ja herkkyystarkastelu
Tuulivoima-alueiden näkyvyysalueanalyysit ja alustava maisemavaikutusten arviointi
Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet suhteessa pohjavesiin
Maakuntakaava2040 striimin (29.3.2022) aineisto

Tuulivoimapäivä 2.11.2021

Tuulivoimapäivä 2021 (Maakuntakaava)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoima Keski-Suomessa)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoimarakentamisen edistämistyö Keski-Suomen ELY-keskuksessa)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoima kunnan näkökulmasta)
Tuulivoimapäivä 2021 (Oikeustapauskatsaus tuulivoimaan)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoima sähköistyvän yhteiskunnan veturina)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoimamelun terveysvaikutukset)

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Liisa Bergius

Liisa Bergius

Maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

vt. suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Liikennejärjestelmä, maakuntakaava, virkistys

Reima Välivaara

Reima Välivaara

Ympäristöpäällikkö

040 595 0918

reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Ympäristö, luonnonsuojelu, ympäristövaikutukset