Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa ja liikennettä. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakennetta. Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Päivitämme voimassa olevaa maakuntakaavaa kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Parhaillaan käynnissä oleva maakuntakaavan päivitystyö koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta.

Keski-Suomen maakuntakaavojen mittakaava on 1:250 000. Mittakaava korostaa maakuntakaavan yleispiirteisyyttä ja pitkä aikajänne korostaa maakuntakaavan strategisuutta. Maakuntakaava jättää yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle riittävän suunnitteluvaran. Yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutetaan kuntien yleis- ja asemakaavoilla.  

Maakuntakaavan 2040 keskeisenä lähtökohtana ja tavoitteena on kokonaiskestävyys. Maakuntakaavaa varten laadittujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin osalta kokonaiskestävyyden tavoite näyttäytyy varovaisuusperiaatteena: Huomioidaan suurin mahdollinen vaikutus. Selvitysten tulokset, johtopäätökset ja suunnitteluohjeet vaikutusten lieventämiseksi vaikuttavat olennaisesti maakuntakaavaan.  

 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 etenee maakuntavaltuustoon

Maakuntahallitus käsitteli osaltaan Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 17.11.2023 ja maakuntakaava 2040 etenee maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Maakuntavaltuusto käsittelee maakuntakaavan 2040 joulukuun kokouksessa 8.12.2023.

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus ja siihen sisältyvä tausta-aineisto oli julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 12 §) 8.9.-9.10.2023. Kuulemisen aikana saatiin muistutuksia ja lausuntoja kaikkiaan 108 kpl. Maakuntahallitus käsitteli ehdotusvaiheessa saadut lausunnot ja muistutukset kokouksessaan 17.11.2023 ja antoi niihin vastineet.

 

Vastineraportti: Ehdotusvaiheen kuuleminen 8.9.–9.10.2023

 

Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn etenevässä maakuntakaavassa 2040 osoitetaan 19 seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta erityisominaisuutta kuvaavalla merkinnällä (tv). Ehdotusvaiheen kuulemisesta saadun palautteen perusteella on tehty tv-merkintöjen rajausten tarkistuksia alueisiin Hilloneva, Hanhineva ja Miilukangas. Saadun palautteen ja tuulivoiman kokonaisvaikutusten arvioinnin perusteella on tv-merkinnän suunnittelumääräystä tarkennettu melu- ja välkevaikutusten huomioon ottamisella. Lisäksi tuulivoimamerkinnän aluekohtaisia määräyksiä on kaavaratkaisussa tarkennettu.

Ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä koskeviin teemoihin ei ole tehty kaavaratkaisussa muutoksia.

 

 

 

 

Hyväksyttäväksi esitettävä Maakuntakaava 2040

Kaavakartta
Kaavaselostus

Maakuntakaava 2040 käsittelyyn liittyvät aineistot

Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä
Vastineraportti, ehdotusvaiheen kuuleminen (MRL 65 §)
I-OAS, ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 ehdotusvaiheen palautekoonti

Maakuntakaava 2040 selvitykset ja tausta-aineistot

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 tuulivoimamerkintöjen kokonaisvaikutusten arviointi
Tuulivoiman maisemavaikutukset Keski-Suomessa (Miilukangas)
Tuulivoiman maisemavaikutukset Keski-Suomessa (Uusimo päivitys 21032023)
Natura-tarveharkinta (Karhukorpi, Konnevesi, julkinen)
Natura-tarveharkinta (Miilukangas, Konnevesi, julkinen)
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 Natura-arviointi
Maakuntakaavan päivityksen vaikutukset Natura 2000 -verkostoon – Natura-arvioinnin tarveharkinta
Hyvinvoinnin aluerakenne taustamuistio
Metsäpeuraselvitys (päivitetty 30.1.2023)
Sähkönsiirron selvitys
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa (havainnekuvat)
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa
Maiseman herkkyystarkastelu -raportti
Maisemavaikutusten arviointi (uudet alueet, Tukkimäki ja Lehmikorpi)
Maisemaan sidotut muinaisjäännökset
Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys
Selvitys Keski-Suomen tärkeimmistä metsäpeura-alueista osana Suomenselän metsäpeurakantaa
Hiljaiset alueet Keski-Suomessa
Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö
Maakotkan esiintymisen painopistealueiden tunnistus Keski-Suomessa
Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa
Maakuntakaavoituksen kehittäminen arvokkaiden luontoalueiden ja metsien hiilivarastojen turvaamiseksi Keski-Suomessa

Keski-Suomen maakuntakaava 2040  viranomaiskuulemisvaiheen aineistot löytyvät täältä:

Maakuntakaavan 2040 viranomaiskuulemisvaiheen aineistot

 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistot löytyvät täältä:

Maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistot

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Liisa Bergius

Liisa Bergius

Maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

Suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Alueidenkäytön suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja vaikuttamistyö

Reima Välivaara

Reima Välivaara

Ympäristöpäällikkö

040 595 0918

reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Ympäristö, luonnonsuojelu, ympäristövaikutukset