Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa ja liikennettä. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakennetta. Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Päivitämme voimassa olevaa maakuntakaavaa kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Parhaillaan käynnissä oleva maakuntakaavan päivitystyö koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta.

Keski-Suomen maakuntakaavojen mittakaava on 1:250 000. Mittakaava korostaa maakuntakaavan yleispiirteisyyttä ja pitkä aikajänne korostaa maakuntakaavan strategisuutta. Maakuntakaava jättää yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle riittävän suunnitteluvaran. Yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutetaan kuntien yleis- ja asemakaavoilla.  

Maakuntakaavan 2040 keskeisenä lähtökohtana ja tavoitteena on kokonaiskestävyys. Maakuntakaavaa varten laadittujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin osalta kokonaiskestävyyden tavoite näyttäytyy varovaisuusperiaatteena: Huomioidaan suurin mahdollinen vaikutus. Selvitysten tulokset, johtopäätökset ja suunnitteluohjeet vaikutusten lieventämiseksi vaikuttavat olennaisesti maakuntakaavaan.  

 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 – kaavaehdotus

Maakuntahallitus hyväksyi 1.9.2023 (66 §) maakuntakaavan ehdotusvaiheen aineiston ja asettaa lausuntojen ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun myötä tarkentuneen maakuntakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 12 §) 8.9.–9.10.2023 väliseksi ajaksi. Nähtävillä olon aikana kaikki osalliset voivat antaa kaavasta muistutuksen. Muistutukset käsitellään kaavaehdotuksen viimeistelyn yhteydessä.

Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä tällä verkkosivulla, jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja etukäteen sovittaessa Keski-Suomen liiton toimistolla (Lutakonaukio 7, Innova 2, 40100 Jyväskylä) 

Maakuntakaavaehdotuksessa 2040 osoitetaan 19 seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta. Nähtäville asetettuun kaavaehdotukseen on lisätty uusi tuulivoimatuotantoon soveltuva alue Miilukangas (Konnevesi). Lisäksi ehdotuksessa ei ole mukana ns. viranomaisehdotuksessa mukana ollut alue Kontuvuori (Kivijärvi, Kinnula) perustuen Keski-Suomen ELY-keskuksen antamaan lausuntoon maakuntakaavan 2040 Natura-arvioinnista. Kaavaehdotukseen tuulivoimaa koskevia määräyksiä on tarkennettu erityisesti ehdotusvaiheen viranomaiskuulemisesta saadun palautteen perusteella.

Liikenteen osalta kaavaehdotuksessa on uutena asiana huomioitu Vt 4 Kirri–Tikkakoski-hankkeen toteutumisen myötä muuttuneet tai uudet tiejärjestelyt. Kaavamerkinnöillä todetaan hankkeen valmistumisen myötä toteutunut nykytila. Hyvinvoinnin aluerakenne-teemaan ei ole tehty muutoksia ehdotusvaiheessa viranomaiskuulemisen jälkeen.

Järjestämme kaavaehdotuksesta esittelytilaisuudet Teams-etäyhteyksin 13.9 ja 27.9.2023 alkaen klo 16.30. Lisätietoja ja osallistumislinkit ovat verkkosivullamme:

Kaavaesittelyt Kaavaesittelyn aineisto

 

Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus antaa muistutus, jonka pyydämme ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta 9.10.2023 mennessä. Muistutuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi. Määräajan jälkeen tulleita muistutuksia ei käsitellä.

Lausuntopalveluun

 

Saadut muistutukset ja niihin annetut vastineet julkaistaan verkkosivuillamme. Tavoitteena on, että maakuntakaava 2040 esitetään maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi joulukuussa 2023.

 

 

 

Maakuntakaava 2040, ehdotus

Kuulutus: Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus
Kaavakartta (ehdotus)
Maakuntakaavayhdistelmä
Kaavaselostus (kaavaehdotus)
Viranomaisehdotuksen vastineraportti
Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (IOAS) maakuntakaava 2040
Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite (päivitetty 1.9.2023)

Maakuntakaava 2040 ehdotusvaiheen aineistot

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 tuulivoimamerkintöjen kokonaisvaikutusten arviointi
Tuulivoiman maisemavaikutukset Keski-Suomessa (Miilukangas)
Tuulivoiman maisemavaikutukset Keski-Suomessa (Uusimo päivitys 21032023)
Natura-tarveharkinta (Karhukorpi, Konnevesi, julkinen)
Natura-tarveharkinta (Miilukangas, Konnevesi, julkinen)
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 Natura-arviointi
Maakuntakaavan päivityksen vaikutukset Natura 2000 -verkostoon – Natura-arvioinnin tarveharkinta
Hyvinvoinnin aluerakenne taustamuistio
Metsäpeuraselvitys (päivitetty 30.1.2023)
Sähkönsiirron selvitys
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa (havainnekuvat)
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa
Maiseman herkkyystarkastelu -raportti
Maisemavaikutusten arviointi (uudet alueet, Tukkimäki ja Lehmikorpi)
Maisemaan sidotut muinaisjäännökset
Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys
Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksen lausunnot
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen palautekoonti
Selvitys Keski-Suomen tärkeimmistä metsäpeura-alueista osana Suomenselän metsäpeurakantaa
Hiljaiset alueet Keski-Suomessa
Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö
Maakotkan esiintymisen painopistealueiden tunnistus Keski-Suomessa
Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa
Maakuntakaavoituksen kehittäminen arvokkaiden luontoalueiden ja metsien hiilivarastojen turvaamiseksi Keski-Suomessa

Keski-Suomen maakuntakaava 2040  viranomaiskuulemisvaiheen aineistot löytyvät täältä:

Maakuntakaavan 2040 viranomaiskuulemisvaiheen aineistot

 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistot löytyvät täältä:

Maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistot

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Liisa Bergius

Liisa Bergius

Maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

Suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Alueidenkäytön suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja vaikuttamistyö

Reima Välivaara

Reima Välivaara

Ympäristöpäällikkö

040 595 0918

reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Ympäristö, luonnonsuojelu, ympäristövaikutukset