Maakuntakaava 2040

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa ja liikennettä. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakennetta. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä maakuntakaavasta Natura-kuuleminen

Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Päivitämme voimassa olevaa maakuntakaavaa kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Parhaillaan käynnissä oleva maakuntakaavan päivitystyö koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien.

Keski-Suomen maakuntakaavojen mittakaava on 1:250 000. Mittakaava korostaa maakuntakaavan yleispiirteisyyttä ja pitkä aikajänne korostaa maakuntakaavan strategisuutta. Maakuntakaava jättää yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle riittävän suunnitteluvaran. Yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutetaan kuntien yleis- ja asemakaavoilla.  

Maakuntakaavan 2040 keskeisenä lähtökohtana ja tavoitteena on kokonaiskestävyys. Maakuntakaavaa varten laadittujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin osalta kokonaiskestävyyden tavoite näyttäytyy varovaisuusperiaatteena: Huomioidaan suurin mahdollinen vaikutus. Selvitysten tulokset, johtopäätökset ja suunnitteluohjeet vaikutusten lieventämiseksi vaikuttavat olennaisesti maakuntakaavaan.  

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 on edennyt ehdotusvaiheeseen.   

Maakuntahallitus hyväksyi 24.3.2023 (23§) ns. viranomaisehdotuksen, josta pyydetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaisesti lausunnot kunnilta, maakuntaliitoilta ja viranomaisilta. Samalla maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnoksen palautteisiin laaditun vastineraportin. 

Viranomaisehdotuksesta saadut lausunnot käsitellään lakisääteisessä viranomaisneuvottelussa kesällä. Viranomaisneuvottelun jälkeen valmistellaan Maakuntakaavan 2040 ehdotus.  

Maakuntakaavan 2040 ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville syyskuussa 2023. Nähtävilläolon aikana kaikki osalliset voivat antaa kaavasta muistutuksen. Muistutukset käsitellään kaavaehdotuksen viimeistelyn yhteydessä. Saadut muistutukset ja niihin annetut vastineet julkaistaan.  

Tavoitteena on, että maakuntakaava 2040 esitetään maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 lopussa.  

Maakuntakaava 2040, viranomaisehdotus

Viranomaisehdotuksen aineistosta pyydetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaisesti ennen sen nähtäville asettamista lausunto ELY-keskukselta, kunnilta, naapurimaakuntaliitolta ja tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä ja niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Lausuntoaikaa on 12.5.2023 saakka.  

 

 

 

Maakuntakaava 2040, viranomaisehdotus

Kaavakartta (viranomaisehdotus)
Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä
Kaavaselostus (viranomaisehdotus)
Vastineraportti (luonnoksesta saatuihin palautteisiin ja mielipiteisiin)
Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (IOAS) maakuntakaava 2040
Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelman liite maakuntakaava 2040 (päivitetty 16.12.2022)

Maakuntakaava 2040 ehdotusvaiheen valmistelun aineistoja

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 Natura-arviointi
Maakuntakaavan päivityksen vaikutukset Natura 2000 -verkostoon – Natura-arvioinnin tarveharkinta
Hyvinvoinnin aluerakenne taustamuistio
Metsäpeuraselvitys (päivitetty 30.1.2023)
Sähkönsiirron selvitys
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa
Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa (havainnekuvat)
Maisemavaikutusten arviointi (uudet alueet, Tukkimäki ja Lehmikorpi)
Maisemavaikutusten arviointi (uudet alueet, Uusimo)
Maisemaan sidotut muinaisjäännökset
Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen palautekoonti
Selvitys Keski-Suomen tärkeimmistä metsäpeura-alueista osana Suomenselän metsäpeurakantaa
Hiljaiset alueet Keski-Suomessa
Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö
Maakotkan esiintymisen painopistealueiden tunnistus Keski-Suomessa
Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa
Maakuntakaavoituksen kehittäminen arvokkaiden luontoalueiden ja metsien hiilivarastojen turvaamiseksi Keski-Suomessa

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistot löytyvät täältä:

Maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistot

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Liisa Bergius

Liisa Bergius

Maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

Suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Alueidenkäytön suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja vaikuttamistyö

Reima Välivaara

Reima Välivaara

Ympäristöpäällikkö

040 595 0918

reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Ympäristö, luonnonsuojelu, ympäristövaikutukset