Kansainvälinen rahoitus

Kansainväliseen hanketoimintaan on EU:lla monia rahoitusohjelmia. Ohjelmakauden 2021–2027 ohjelmat  ovat käynnissä.

 

Ylikansallisilla EU:n EAY –ohjelmilla tehdään rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisällä.

Keskisuomalaisilla toimijoilla rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla muun muassa seuraavista ohjelmista.


Itämeren ohjelma

Itämeren maiden ohjelma “Interreg Baltic Sea Region 2021-2027” tukee rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:ssa.

Ohjelma-alueeseen kuuluvat EU:sta Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua ja Puola kokonaisuudessaan sekä Saksan pohjoiset alueet. EU:n ulkopuolelta alueeseen kuuluu Norja.

Pohjoinen periferia ja Arktinen

Pohjoisen periferian ohjelman tavoitteena on auttaa syrjäisiä yhteisöjä Euroopan pohjoisreunalla kehittämään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä potentiaaliaan. Suomesta ohjelma-alueeseen kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Ohjelmalla pyritään vastaamaan alueita yhdistäviin haasteisiin: syrjäinen sijainti, hauraat paikallisyhteisöt, väestönkehitys (poismuutto, sukupuolijakauman vääristymä, ikääntyvien kasvava määrä), yritystoiminnan edellytykset, globalisaatio ja ilmastonmuutos. Ohjelman keinoja ovat innovaatioiden, yritysten kilpailukyvyn, saavutettavuuden, yhteisöjen ja luonnonvarojen käytön kestävän kehityksen sekä kulttuuriperinnön tukeminen.

 

Interreg Europe

Interreg Europe auttaa alueita ja paikallisia hallituksia ympäri Eurooppaa kehittämään ja jakamaan hyviä ratkaisuja ja käytänteitä. Ohjelma-alue kattaa koko EU:n (EU28) alueen. Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen.

Ohjelmakaudella 2021–2027 Interreg Europe jakaa rahoitustaan avoimissa hauissa projektiehdotuksille. Interreg Europella on haku auki 20.3.–7.6.2024. Lue lisää hakukuulutuksesta.


 

Euroopan unionin erillisohjelmissa löytyy myös monia rahoitusmahdollisuuksia.

Keskisuomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua muun muassa seuraaviin ohjelmiin:


Kansalaisten Eurooppa, tukea osallisuuteen

Ohjelman tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä rohkaista eurooppalaisia toimielimiä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edustavat järjestöt, EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot) sekä erilaiset järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt sekä koulutus- ja tutkimusjärjestöt.


 

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Tavoitteena on auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja sopeutumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon sekä avata luovan alan toimijoille uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita.

Ohjelma koostuu kolmesta alaohjelmasta: kulttuurin alaohjelma, median alaohjelma ja monialainen toimintalinja.


 

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa on historiallisen merkittävä rahoitusohjelma, jolla panostetaan Euroopassa tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. 

Hakemukset lähetetään ja käsitellään Euroopan komissiossa Brysselissä. 


 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, bio- ja kiertotalous, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus, teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

Valtteri Paakki

Valtteri Paakki

maakuntasuunnittelija

040 525 6059

valtteri.paakki[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavan suunnittelu, osaamisen ennakointi, hankerahoituksen tehtävät, paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen -hanke

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen ja alueiden käyttö