Tietosuoja

Tietosuoja Keski-Suomen liitossa

 

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista Keski-Suomen liiton toiminnassa.

Keski-Suomen liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoitusta ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueen yleisestä kehittämisestä. Näiden tehtävien lainmukainen hoitaminen edellyttää myös henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti lakeihin tai asetuksiin, mutta joissain tapauksissa myös suostumukseen. Keski-Suomen liitto noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GPDR, General Data Protection Regulation) sekä tietosuojalakia (1050/2018).

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Keski-Suomen liitto

Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

040 583 3992 (Veera Siikamäki)

kirjaamo[at]keskisuomi.fi

 

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa. Keski-Suomen liiton tietosuojavastaavana toimii tiedonhallinnan asiantuntija Veera Siikamäki, veera.siikamaki[at]keskisuomi.fi

 

Henkilötietojen käsittely

Keski-Suomen liitto käsittelee toimintansa kannalta vain olennaisia tietoja. Henkilötietojen käsittely liittyy aina työtehtävän hoitoon. Lisäksi henkilötietoja on suojattu erilaisilla teknisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä. Työntekijöille järjestetään tietosuojakoulutusta.

Henkilötietoja voidaan joissakin tapauksissa luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi viranomaisille, joille Keski-Suomen liitolla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja tai osapuolille, jotka tekevät henkilötietojen käsittelyä Keski-Suomen liiton lukuun. Keski-Suomen liitto varmistaa, että sopimuskumppaneiksi valitaan vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn ja käsittelyä valvotaan. Säilytysajoissa on huomioitu kuntayhtymiä velvoittavat Kansallisarkiston päätökset pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista sekä Kuntaliiton ja Tiedonhallintalautakunnan suositukset asiakirjojen säilytysajoista.

 

Evästeet

Evästeillä seurataan verkkokäyttäytymistä. Voimme käyttää näitä tietoja ymmärtääksemme, miten kävijät käyttäytyvät sivustolla ja voidaksemme kehittää sivustoa paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Emme käytä evästeitä verkkosivujemme käyttäjien yksilöintiin.

Vierailemalla Keski-Suomen liiton sivustoilla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voit ottaa pois käytöstä selaimesi asetuksissa.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, mitä tietoja hänestä käsitellään. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjä voi varmentaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilötietoja käsitellään suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamansa suostumus. Tällä voi olla vaikutusta kyseessä olevan palvelun tai tuotteen tarjoamiseen.

Rekisteröidyllä voi olla henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Tällöin rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Reksiterinpitäjällä on velvollisuus noudattaa vaatimusta, ellei kyseessä ole huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä asiakastietoja suoramarkkinointia varten. Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli rekisteröity katsoo, että Keski-Suomen liitto ei ole noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyn epäkohdista tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle. Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen henkilötietojen käsittelyä koskeviin käytäntöihimme, pyydämme sinua olemaan yhteydessä kirjaamo@keskisuomi.fi.

 

 

Tietosuojaselosteet

Viestinnän ja verkkosivujen tietosuojaseloste