Tietosuoja

 

Viestintäpalveluiden tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, kuinka Keski-Suomen liitto (jäljempänä ”Keski-Suomen liitto” tai ”me”) käsittelee viestintäpalveluidensa käyttäjinä olevien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja omassa toiminnassaan silloin, kun se toimii rekisterinpitäjänä. Käsittelemme aina henkilötietojasi ainoastaan siinä määrin kuin tarpeellista palveluidemme toimittamiseksi ja lakisääteisten tehtäviemme hoitamiseksi.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Keski-Suomen liiton verkkosivustoihin ja muihin vastaaviin viestintäpalveluihin.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä
Puhelinnumero: 040 640 1994 (Isopahkala)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keskisuomi.fi, jenni.isopahkala@keskisuomi.fi
Viestintäpalveluiden ja tiedotusrekisterin rekisteriasioiden yhteyshenkilö: viestintäpäällikkö Jenni Isopahkala
Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö: Kari Luostarinen, kari.luostarinen@keskisuomi.fi

Henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja oikeusperuste

Keski-Suomen liiton eri tehtävien hoitaminen, suunnittelu ja seuranta edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Keski-Suomen liiton verkkosivustot ja muut viestintäpalvelut ovat Keski-Suomen liiton viestintäkanavia lakisääteisten tehtävien hoitoa, vuorovaikuttamista ja tiedottamista varten. Sivustoilla käsitellään henkilötietoja. Sivustoilla kävijöistä voidaan kerätä tietoa evästeiden avulla. Alla on kuvattuna tarkemmin erilaisia viestintäpalveluihin liittyviä toimintojamme, joiden hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä:

 • liiton lakisääteiset ja muut tehtävät
 • jäsen- ja sidosryhmätapaamisten ja koulutusten järjestäminen
 • viestintä ja muu vuorovaikuttaminen
 • palautteenanto
 • kehitysideoiden esittäminen sekä markkinointi mm. jäsenten, eri sidosryhmien, median sekä kuntien ja kaupunkien välillä.

Henkilötietojen käsittely perustuu toimintaamme säänteleviin lakeihin ja tietyissä tilanteissa myös rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun.

Keski-Suomen liiton verkkosivustot sekä muut viestintäpalvelut saattavat lisäksi aika ajoin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai sosiaalisiin verkostoihin. Kolmansien osapuolten tuottamaa sisältöä voi olla upotettuna Keski-Suomen liiton verkkosivuilla.  Näihin kolmansien osapuolten viestintäpalveluihin ja sisältöihin sekä niiden kautta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia tietosuojaselosteita.

Käsiteltävät henkilötiedot

Keski-Suomen liitto voi käsitellä muun muassa seuraavia henkilötietoja viestintäpalveluiden asiakkuudenhoito- ja markkinointitarkoituksissa:

 • etu- ja sukunimi, titteli, tieto yhtiöstä tai julkishallinnon yksiköstä tai muusta organisaatiosta
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ip-osoite)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • viestintäluvat ja -kiellot
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen, verkkolomakkeen kautta saadut palautteet, sähköpostit)
 • viestintään ja markkinointiin liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
 • tapahtumiin osallistumista koskevat tiedot
 • verkkosivujen käytöstä kerättävät evästeet

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään muun muassa silloin, kun rekisteröity itse luovuttaa henkilötietojaan esimerkiksi jättämällä palautetta verkkolomakkeella, käyttämällä verkkosivuja, uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, tapahtumassa sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kilpailujen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä. Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta liiton lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Keski-Suomen liitto säilyttää henkilötietoja vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti, kun henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

Evästeet

Evästeillä seurataan verkkokäyttäytymistä. Voimme käyttää näitä tietoja ymmärtääksemme, miten kävijät käyttäytyvät sivustolla ja voidaksemme kehittää sivustoa paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Emme käytä evästeitä verkkosivujemme käyttäjien yksilöintiin.

Vierailemalla Keski-Suomen liiton sivustoilla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voit ottaa pois käytöstä selaimesi asetuksissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan siinä määrin kuin välttämätöntä yhteistyökumppaneillemme palvelujen tarjoamiseksi ja tässä selosteessa kuvattujen tehtävien hoitamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Seuraavista sovelluksista siirretään henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle: Google Analytics -kävijäseuranta ja sosiaalisen median lisäosat sosiaalisen jakamisen seuraamiseen.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, mitä tietoja hänestä käsitellään. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjä voi varmentaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilötietoja käsitellään suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamansa suostumus. Tällä voi olla vaikutusta kyseessä olevan palvelun tai tuotteen tarjoamiseen.

Rekisteröidyllä voi olla henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Tällöin rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Reksiterinpitäjällä on velvollisuus noudattaa vaatimusta, ellei kyseessä ole huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä asiakastietoja suoramarkkinointia varten. Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli rekisteröity katsoo, että Keski-Suomen liitto ei ole noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyn epäkohdista tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle. Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen henkilötietojen käsittelyä koskeviin käytäntöihimme, pyydämme sinua olemaan yhteydessä kirjaamo@keskisuomi.fi.

Muutokset selosteeseen

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.6.2023. Keski-Suomen liitto seuraa lainsäädännön ja viranomaisohjeiden kehitystä sekä kehittää omia palveluitaan. Keski-Suomen liitto voi tarvittaessa tehdä muutoksia ja päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen.