Tietosuoja

 

Viestintäpalveluiden tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten Keski-Suomen liitto käsittelee viestintäpalveluidensa käyttäjinä olevien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja omassa toiminnassaan. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Keski-Suomen liiton verkkosivustoihin ja muihin vastaaviin viestintäpalveluihin.


Henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja oikeusperuste

 

Keski-Suomen liiton verkkosivustot ja muut viestintäpalvelut ovat Keski-Suomen liiton viestintäkanavia lakisääteisten tehtävien hoitoa, vuorovaikuttamista ja tiedottamista varten. Sivustoilla käsitellään henkilötietoja. Sivustoilla kävijöistä voidaan kerätä tietoa evästeiden avulla.

Keski-Suomen liiton verkkosivustot sekä muut viestintäpalvelut saattavat lisäksi aika ajoin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai sosiaalisiin verkostoihin. Kolmansien osapuolten tuottamaa sisältöä voi olla upotettuna Keski-Suomen liiton verkkosivuilla.  Näihin kolmansien osapuolten viestintäpalveluihin ja sisältöihin sekä niiden kautta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia tietosuojaselosteita.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Keski-Suomen liiton tekemästä henkilötietojen käsittelystä silloin, kun se toimii rekisterinpitäjänä. Käsittelemme aina henkilötietojasi ainoastaan siinä määrin kuin tarpeellista esimerkiksi palveluidemme toimittamiseksi ja aina soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Antamalla meille henkilötietosi ilmaiset lukeneesi ja olevasi tietoinen tämän tietosuojaselosteen mukaisista henkilötietojen käsittelyä koskevista menettelytavoista ja ehdoista. Mikäli et hyväksy tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käsittelyn periaatteita, älä luovuta meille henkilötietojasi.


Rekisterinpitäjä

 

Y-tunnus: 0830155-3
Osoite: Lutankonaukio 7, 40100 Jyväskylä
Sähköpostiosoite: kirjaamo (at) keskisuomi.fi
Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö: Kari Luostarinen, kari.luostarinen (at) keskisuomi.fi


Käsiteltävät henkilötiedot

 

Keski-Suomen liitto voi käsitellä muun muassa seuraavia henkilötietoja viestintäpalveluiden asiakkuudenhoito- ja markkinointitarkoituksissa:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ip-osoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
  • viestintäluvat ja -kiellot
  • Y-tunnus (yritykset)
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen, verkkolomakkeen kautta saadut palautteet, sähköpostit)
  • Viestintään ja markkinointiin liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään muun muassa silloin, kun rekisteröity itse luovuttaa henkilötietojaan esimerkiksi  jättämällä palautetta verkkolomakkeella, uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, tapahtumassa sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kilpailujen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä. Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta.


Henkilötietojen suojaus

 

Käytämme tarpeellisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä viestintäpalveluiden toimittajien  huolellinen valinta.


Henkilötietojen säilytysaika

 

Keski-Suomen liitto säilyttää henkilötietojasi vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.


Evästeet

 

Evästeillä seurataan verkkokäyttäytymistä. Voimme käyttää näitä tietoja ymmärtääksemme, miten kävijät käyttäytyvät sivustolla ja voidaksemme kehittää sivustoa paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Emme käytä evästeitä käyttäjien yksilöintiin.

Vierailemalla Keski-Suomen liiton sivustoilla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voit ottaa pois käytöstä selaimesi asetuksissa.

Lisätietoa evästeistä ja niiden hallinnoimisesta: Viestintävirasto, evästeet.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Seuraavista sovelluksista siirretään henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle: Google Analytics-kävijäseuranta ja sosiaalisen median lisäosat sosiaalisen jakamisen seuraamiseen.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolta osoitteessa https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muita Keski-Suomen liiton tietosuoja- ja rekisteriselosteita:

 

Keski-Suomen liiton tiedotusrekisterin tietosuojaseloste


 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.11.2019.