Maakuntakaavaa varten on valmistunut useita selvityksiä

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 23.12.2022 |

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 on edennyt ehdotusvaiheen valmisteluun ja sitä varten on valmistunut syksyn aikana useita tuulivoimaan liittyviä selvityksiä. Valmistuneita selvityksiä ovat maisemavaikutusten arvioinnin raportti ja sen havainnekuvat, metsäpeuraselvitys, sähkönsiirron selvitys ja tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys -selvitys. Selvitysten laatimiseen on saatu Ympäristöministeriön avustus.  

Selvitysten keskeisenä lähtökohtana on ollut maakuntakaavaluonnos ja arviointien lähtökohtana on huomioitu varovaisuusperiaate: huomioidaan suurin mahdollinen vaikutus. Selvitysten tulokset, johtopäätökset ja suunnitteluohjeet vaikutusten lieventämiseksi huomioidaan maakuntakaavaehdotuksen valmistelussa.  

Valmistelun läpinäkyvyyden varmistamiseksi Keski-Suomen liitto julkaisee luonnoksen nähtävillä oloaikana saadut mielipiteet ja lausunnot. Saatu palaute on julkista lukuun ottamatta yksityishenkilötietoja ja julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjatietoja, kuten tietoja uhanlaisista eläinlajeista. Maakuntakaavaluonnoksesta saatu palaute käsitellään ja otetaan huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. Palautteisiin laaditaan vastineet, joissa kerrotaan, kuinka saatu palaute on vaikuttanut valmisteluun. Vastineraportti julkaistaan kaavaehdotuksen julkaisemisen yhteydessä.  

Maakuntakaavan tarkistuksen teemat ja niitä koskevat tavoitteet määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja sen liitteessä. Maakuntahallitus hyväksyi tarkennukset liitteeseen 16.12. kokouksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty asialinkkien toimivuuden osalta.  Lisäksi on valmistumassa olevan Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 Natura-arviointi, jonka toteuttaa Latvasilmu osuuskunta. Myös siitä saatu tieto huomioidaan maakuntakaavaehdotuksen valmistelussa.

 Maakuntakaava on mahdollistava 

Keski-Suomen liiton alueidenkäytön asiantuntijat valmistelevat kaavaehdotuksen, josta pyydetään lain edellyttämällä tavalla lausunnot kevään aikana kunnilta ja viranomaisilta. Viranomaisneuvottelun jälkeen valmistellaan kaavaehdotus, jonka on tarkoitus tulla julkisesti nähtäville syksyllä. Tavoitteena on, että maakuntakaava 2040 esitetään maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 lopussa. 

Maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä.  Kaavaluonnos muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin voimassa oleva maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.  

Tuulivoimatuotannon osalta maakuntakaavan tehtävä on osoittaa mahdollisuudet seudullisesti merkittävän, yli yhdeksän voimalan tuulivoimatuotannon sijoittamiselle. Kunnat päättävät, mille alueille tuulivoimaa rakennetaan.  

 

Linkit selvityksiin ja kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen 

Maisemavaikutusten arviointi raportti (Selvityksen teki Ramboll Oy)  

Havainnekuvat (Maisemavaikutusten arviointi) (Selvityksen teki Ramboll Oy) 

Metsäpeuraselvitys (Selvityksen teki LUKE Luonnonvarakeskus) 

Sähkönsiirronselvitys (Selvityksen teki Rejlers Oy) 

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys -selvitys (Selvityksen teki Akordi Oy) 

Kaavaluonnoksesta saatu palaute  

Lisätietoa 

Liisa Bergius
maakunta-arkkitehti
040 590 2296
liisa.bergius[at]keskisuomi.fi 

Hanna Kunttu
vt. Suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi