Maakuntakaava 2040 tarkentuu selvitysten avulla

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 23.8.2022 | anttisiukola

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 valmistelun tueksi selvitetään tuulivoiman sähkönsiirtoa ja metsäpeuran liikkumista sekä arvioidaan Natura-vaikutukset ja maisemavaikutukset. Syksyllä selvitetään myös tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä osana maakuntakaavaa. Selvityksiä toteutetaan ympäristöministeriön myöntämällä tuella 

Seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon mahdollisuuksien osoittaminen on yksi Maakuntakaavan 2040 keskeisiä teemoja. Keväällä nähtävillä ollut kaavaluonnos kiinnosti laajasti ja tuotti myös runsaasti palautetta, joka huomioidaan syksyn aikana tehtävien lisäselvitysten ja arviointityön ohella ehdotusvaiheen valmistelussa. Loppuvuodesta on aika yhteensovittaa palaute ja selvitysten tulokset ja valmistella maakuntakaavaa ehdotusvaiheeseen.   

Sähkönsiirron edellytykset ja mahdollisuudet määrittävät seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon alueiden sijoittumista maakunnassa. Seudullisesti merkittäviä tuulivoimatuotannon alueita ovat yli yhdeksän voimalan kokonaisuudet. Sähkönsiirron kokonaisuutta osana tuulivoimatuotannon sijoittumismahdollisuuksia koskevan selvityksen ja sähkönsiirron vaikutusten arvioinnin toteuttaa Rejlers Oy. Työ käynnistyy elokuussa ja valmistuu marraskuun lopussa. Sähkönsiirron selvityksessä huomioidaan maakuntakaavaluonnoksen lisäksi maakunnassa ja lähialueilla yleiskaavoituksen kautta edenneet tuulivoimahankkeet. Selvityksen aikataulu on tiivis ja lähtötietoja kerätään seuraavan kuukauden aikana tuulivoima- ja sähköverkkotoimijoilta. 

Akordi Oy:n toteuttamassa selvitystyössä analysoidaan maakuntakaavaluonnoksen tuulivoimaan liittyvien ratkaisujen hyväksyttävyyden haasteita ja koettuja epäkohtia sekä pyritään edesauttamaan hyväksyttävämpien ratkaisujen löytymistä. Selvitystyö ja siihen liittyvä vuorovaikutuksen kokonaisuus tuottavat kattavan tietopohjan osallisten ja sidosryhmien näkemyksistä tuulivoiman rakentamisen ja sijoittamisen edellytyksistä sekä reunaehdoista Keski-Suomessa. Osana selvitystyötä on tarkoitus toteuttaa työn aikana tunnistettuihin keskeisiin yhteisiin kysymyksiin paneutuva verkkopohjainen kysely, kansalaisraati.

Tulevan syksyn aikana selvitetään ja arvioidaan myös metsäpeuran liikkumista ja vasomisalueita Luonnonvarakeskus LUKE:n toimesta ja saatetaan päätökseen maisemavaikutusten arviointi. Maisemavaikutusten arvioinnista vastaa Ramboll Oy.   

Natura-tarveharkinnan pohjalta toteutetaan luonnonsuojelulakiin perustuva Natura-arviointi maakuntakaavaluonnoksen mukaisille Kettukankaan (Pihtipudas), Hautakankaan (Kinnula) ja Lehtomäen (Saarijärvi, Multia) tuulivoima-alueille. Lisäksi yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan Ilosjoki (Pihtipudas), Korkeakangas (Karstula) ja Hanhineva (Kyyjärvi). Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan kaikki arviointiin liittyvien Natura 2000-alueiden vaikutusalueilla olevat tuulivoimahankkeet, joista on arvioinnin kannalta riittävät tiedot, kuten hankekoko ja aluerajaukset. Vaikutukset arvioidaan suhteessa Seläntauksen suot (Pihtipudas, Kinnula), Multarinmeren (Pihtipudas), Saarisuon (Kyyjärvi), Haukisuon (Karstula, Soini) ja Kulhanvuoren (Saarijärvi, Multia) Natura-alueiden suojeluperusteisiin. Tarveharkinnan perusteella maakuntakaavaluonnoksen mukainen Kauniskankaan (Kyyjärvi) aluerajaus jää pois maakuntakaavan jatkovalmistelusta.  

Ehdotusvaiheen valmistelussa selvitysten ja tavoitteiden yhteensovituksen tuloksena muodostuu näkemys Keski-Suomen seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon kokonaisuudesta, joka esitetään maakuntakaavaehdotuksessa. On todennäköistä, että laajemman tiedon pohjalta laadittu kokonaisuus poikkeaa kaavaluonnoksessa esitetystä. Luonnoksen mukaiset alueet voivat muuttua tai niitä voi jäädä pois, ja esiin voi nousta uusia potentiaalisia seudullisesti merkittäviä tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita tarkempien selvitysten tuloksena.   

Kaikki Maakuntakaavaa 2040 varten toteutettavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit palvelevat koko maakuntaa. Selvitysraportit ja muut tulosaineistot ovat valmistuttuaan kuntien ja toimijoiden käytettävissä. 

Selvitysten lisäksi kaavakokonaisuutta valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti keskustellen, kuunnellen ja neuvotellen. Tavoitteenamme on vuoteen 2040 tähtäävä, vaikutuksiltaan hyväksyttävä seudullisen tuulivoimatuotannon mahdollisuudet osoittava maakuntakaava.   

Maakuntakaavan 2040 ehdotus on tarkoitus saada nähtäville julkista kuulemista varten keväällä 2023. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. 

 Lisätietoa 

Liisa Bergius
Maakunta-arkkitehti
040 590 2296
liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Reima Välivaara
Ympäristöpäällikkö
040 595 0918
reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Valtteri Paakki
Maakuntasuunnittelija
040 525 6059
valtteri.paakki@keskisuomi.fi

Hanna Kunttu
vs. suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi