CREADIS3 – Älykkäät luovat alueet

 

CREADIS3-hankkeessa kuuden eurooppalaisen alueen tavoitteena on tuoda luova osaaminen ja kulttuuri tiiviimmin osaksi alueiden talouden ja elinvoiman innovatiivista ja uusiutuvaa kehittämistä. Keski-Suomessa keskitymme erityisesti siihen, miten luova osaaminen tuo lisäarvoa Keski-Suomi 2040-strategian tavoitteisiin ja toteutukseen.

Hanketta johtaa Baskimaan aluehallitus. Lisäksemme hankkeessa ovat mukana Emilia Romagnan alue Italiasta, Vallonian julkiset palvelut Belgiasta, Slovakian kulttuuriministeriö ja Länsi-Kreikan alue.


Miksi?

 

Niin Suomessa kuin maailmallakin on todettu, että luoviin aloihin ja luovan osaamisen hyödyntämiseen tehtävät panostukset nopeuttavat elinkeinorakenteen monipuolistumista, lisäävät vientiä ja tuotannon jalostusarvoa. Aluekehittämisen näkökulmasta tämä tukee ennakoitua rakennemuutosta.

Suomessa luovat alat (ml. kulttuuri) on keskisuuri toimiala, jonka tuottama arvonlisäys sekä osuus työllisistä on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai kaivosteollisuuden.


Tavoitteet

 

Hankkeella on kuusi alatavoitetta, ja kukin partnerialue on vastuussa yhden alatavoitteen toteutumisesta.

  • Keski-Suomen liitto: luovien alojen ja luovan osaamisen “ristipölytys” muille toimialoille 
  • Slovakian kulttuuriministeriö: luovan talouden kehittämisestä vastuussa olevien eri hallinnonalojen yhteistyön lisääminen
  • Baskimaan hallitus; toimenpideohjelmien laatiminen tukemaan luovien alojen innovaatiopolitiikkoja
  • Emilia Romagnan alue: alueen vetovoimaisuuden lisääminen investointien houkuttelemiseksi
  • Vallonian julkiset palvelut: yhteistyön lisääminen paikallisten verkostojen välillä: hubit, labit, klusterit, hautomot, yliopistot, tiedepuistot jne.
  • Länsi-Kreikan alue: pk-yritysten osaamisen tukeminen kansainvälistymisessä ja uusissa liiketoimintamalleissa 

Toteutus

 

Tavoitteen toteutuminen edellyttää yhteisymmärrystä ja yhteistyötä monella tasolla, ja hankkeessa onkin mukana muun muassa päättäjiä, koulutusorganisaatioita, aluekehittäjiä ja yksityisen sektorin toimijoita.

Yhteisymmärrystä kartutetaan alueellisissa työpajoissa ja kumppanialueille suuntautuvilla opintomatkoilla, keräämällä hyviä käytännön esimerkkejä kumppanialueilta sekä tukemalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kaikilla toimenpiteillä rohkaistaan vuorovaikutukseen eri tahojen ja tasojen välillä. Tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka mahdollistavat “ristipölytyksen” eri alojen, osaamisten ja hallintojen tasojen välillä.

Hankkeen varsinainen toteutusaika on kolme vuotta vuosina 2017–2019, jota seuraa kahden vuoden mittainen seurantajakso vuosina 2020–2021.

Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten ja julkisluonteisten viranomaisten yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölle.


 

Vaikutuksia ja seurantaa

Julkaisuja

Cooking tomorrow - CREADIS3 Action Plan in Central Finland

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Ympäristöasiantuntija

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi