Selvitys: Keski-Suomessa on tahtotila biokaasutuotannon merkittävään kasvattamiseen 

Ajankohtaista • 27.3.2023 | Enni Huotari

Keski-Suomen liiton Circwaste-hankkeen Envitecpolis Oy:llä teettämän biokaasupotentiaalin selvityksen perusteella maakunnassa on sekä mahdollisuuksia että halua merkittävään biokaasuntuotannon lisäämiseen.

Keski-Suomessa on valtakunnan tasolla pitkä historia biokaasun tuotannossa ja biokaasun edistämisen parissa. Keski-Suomen biokaasun tilaa selvitettiin jo vuonna 2021. Nyt valmistunut selvitys Biokaasun tuotannon vauhdittaminen Keski-Suomessa katsoo tulevaisuuteen ja keskittyy tuotannon lisäämisen mahdollisuuksiin.  

Vuoden 2021 selvityksessä Keski-Suomen silloisen biokaasuntuotannon arvioitiin olevan 32 GWh vuodessa, mikä on noussut hieman yli 35 gigawattituntiin. Tällä hetkellä biokaasua tuotetaan neljällä asemalla ja nykyisten toimijoiden tavoite on nostaa vuosittaista biokaasuntuotantoa 9 GWh:lla 3–7 vuoden kuluessa. Lisäksi maakunnan alueella on suunnitteilla uusia investointeja noin 30 GWh/v. 

Maataloudessa mahdollisuuksia biokaasun hyödyntämiseen 

Maakunnassa olisi teoreettisesti mahdollista lisätä biokaasutuotantoa jopa 400 GWh/v. Merkittävin hyödyntämätön biokaasupotentiaali on maataloudessa, jossa toiminnan sivuvirtoina syntyy biokaasutuotantoon soveltuvaa lantaa ja peltojen paikallaan maatuvaa kasvustoa. Keski-Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa yksi maatilan biokaasulaitos ja useilla maatiloilla on myös eri vaiheessa olevia suunnitelmia biokaasulaitosten perustamisesta. Tällä hetkellä biokaasutuotannon pääasialliset syötteet ovat biojäte ja yhdyskuntaliete, joista suurin osa on jo biokaasukäsittelyn piirissä.  

Keski-Suomeen tarvitaankin uusia biokaasulaitoksia, jotta hyödyntämätön biokaasupotentiaali saataisiin hyödynnettyä tuotantoon. Tuoreessa selvityksessä arvioidaan, että vuoteen 2030 mennessä maakunnan biokaasutuotantoa olisi mahdollista lisätä nykyisestä 100 GWh/v. Tämä tarkoittaisi yhden suuren (energiantuotantovolyymi 100 GWh/v), viiden keskikokoisen laitoksen (7 GWh/v) ja 20 pienen (1,5 GWh/v) laitoksen perustamista. Suuressa laitoksessa olisi lopputuotteena nesteytettyä biometaania (LBG), jota voi käyttää raskaan liikenteen ja esimerkiksi laivaliikenteen polttoaineena. Keskikokoisten laitosten tuotteena olisi paineistettua biokaasua (CBG) muun muassa henkilöautojen ja jakeluautojen polttoaineeksi. Pienillä maatilakohtaisilla laitoksilla tuotteena olisi puolestaan lämpö- ja sähköenergia (CHP), josta suurin osa kuluisi tilan omaan tarpeeseen.  

Toimintaympäristöstä tulevat reunaehdot, kuten verotuskäytänteet ja kestävyyskriteerit, vaikuttavat biokaasun tuotantoon ja käyttöön. Selvitys käy läpi näitä reunaehtoja ja laitosten suunnittelussa huomioitavia keskeisiä asioita.  

Biokaasutuotanto vahvistaa aluetaloutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

Energian lisäksi biokaasulaitoksesta saadaan tuotteina ravinteita ja hiilidioksidia. Biomassa on ravinnerikasta ja etenkin nykyisillä lannoitteiden hinnoilla, kierrätysravinteet tuovat merkittävää säästöä sekä tulonlisää biokaasua tuottavilla tiloilla. Biokaasuprosessista on mahdollista ottaa talteen myös hiilidioksidia, josta on tällä hetkellä pulaa esimerkiksi panimoteollisuudessa. Hiilidioksidimarkkinoiden ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa vetytalouden kehittyessä.  

Biokaasuntuotannon arvioidun lisäämisen euromääräinen positiivinen vaikutus Keski-Suomessa olisi noin 14,7 miljoonaa euroa vuosittain. Summa fossiilisten polttoaineiden, ostoenergian ja ostolannoitteiden korvaamisesta paikallisella tuotannolla sekä biokaasusta poistetun hiilidioksidin myyntiarvosta. Aluetaloudellisten positiivisten vaikutusten lisäksi lähituotanto parantaa maakunnallista huoltovarmuutta, koska polttoaineiden, energian ja lannoitteiden hankkiminen ei olisi pelkästään ulkopuolisten tuottajien varassa. 

Selvityksessä arvioitiin myös biokaasutuotannon lisäämisen vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Päästövähennyspotentiaali on vuosittain 39 981 t CO2e. Tämä vastaa noin. 3 900 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä. 

Biokaasutuotannon lisäämiseksi kaivataan konkreettisia toimia 

Selvityksessä esitetyt arviot biokaasutuotannon lisäämisen mahdollisuuksista tarvitsevat toteutuakseen konkreettisia toimenpiteitä. Selvitystä varten toteutetuissa haastatteluissa nousi esiin muun muassa tarve kehittää biokaasulaitosten luvitusprosesseja ja biokaasulaitosten rahoituksen ratkaisumalleja. Selvitys ehdottaa alueellista biokaasuinvestointiohjelman luomista. Ohjelma pitäisi sisällään tiedon tuottamista, verkostoitumista, syötemäärien kartoitusta ja koulutusten järjestämistä. Ohjelman toteutuksessa otettaisiin huomioon eri kokoiset laitokset ja kohdennettaisiin toimenpiteitä kullekin laitoskoolle.   

Biokaasupotentiaalin selvitykseen pääsee tutustumaan verkkosivuillamme. 

Järjestämme ti 9.5. klo 9–11.30 Biokaasu Keski-Suomessa -keskustelutilaisuuden, jota alustavat muun muassa selvityksen tekijät. Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin, mutta varaa ajankohta kalenteristasi jo nyt!

Lisätiedot:
Enni Huotari
projektiasiantuntija
040 675 9945
enni.huotari@keskisuomi.fi