Millaisia osaamisia tarvitaan tulevaisuudessa? Keski-Suomen osaamistarvekysely ja työpaikkailmoitusaineisto ennakoivat työmarkkinoiden tarpeita

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 10.3.2023 | Kirsi Mukkala Valtteri Paakki

Keski-Suomen osaamistarvekysely toteutettiin osana Opetushallituksen (OPH) ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kanssa tehtävää ennakointiyhteistyötä. Maakunnallisilla kyselyillä täydennettiin OPH:n valtakunnallisesti syksyllä 2022 toteuttamaa osaamistarvekyselyä, jossa pyydettiin arvioita eri ammattialojen osaamisista vuoteen 2030.  

Keski-Suomen kysely oli vastattavana 18.1.-6.2.2023. Kyselyssä arvioitavana oli noin 20 ammattialaa. 

Kyselyyn saatiin 139 vastausta. Kaikki maakunnat mukaan lukien kyselyyn vastasi 551 henkilöä, joten Keski-Suomen vastaukset kattoivat valtaosan, 25 % kaikista vastauksista. Keski-Suomen vastaajissa vahvimmin oli edustettuna SOTE-sektori (42 %). Koulutusalaa edusti 14 % sekä metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistusta 11 % vastaajista.  

SOTE-sektorin osaamistarpeissa korostuvat kuntoutusosaaminen sekä ikääntyneiden ja muistisairaiden hoidon ja kohtaamisen taidot. ICT-alalla tekoälyyn liittyvä osaaminen koettiin tärkeimpänä tulevaisuuden osaamisalueena. Tekoäly ja robotiikka nousivat esille myös useilla muilla aloilla. Ylipäänsä digitalisaatioon liittyvät osaamiset ja teknologian hallinnan taidot nähtiin läpileikkaavina alasta riippumatta – yhtä lailla teollisuudessa ja rakentamisessa kuin matkailussa ja koulutuksessa. Keski-Suomen kyselyn tulokset ammattialojen osaamistarpeista noudattelevat pitkälti kansallisesta kyselystä saatuja tuloksia. 

Osana osaamisen ennakoinnin prosessia tarkasteltiin myös Foredata-työpaikkailmoitusaineistoa vuosilta 2017–2021. Aineistossa on eritelty TE-palveluissa julkaistuista työpaikkailmoituksista löytyneet avainsanat. Keski-Suomea koskevissa työpaikkailmoituksissa useimmin esiintyneiden sanojen joukossa on muun muassa suomenkielentaito, tiimityö, joustavuus ja työkokemus.  

Sekä osaamistarvekyselyssä että työpaikkailmoitusaineistossa nousivat esille työelämätaitojen merkitys. Keski-Suomen osaamisen ennakointiryhmälle ja tulevaisuusryhmälle järjestetyssä työpajassa yhtenä huomion kohteena olikin nimenomaan työelämätaidot. Keskeisenä osaamistarpeena nousi esiin vuorovaikutus, joihin panostamista tarvitaan aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Osaamiskapeikon ratkaisemisessa on tärkeää kiinnittää huomiota paitsi alaistaitoihin myös työnantajataitoihin.  

Tutustu aineistoon

Lisätietoa

Kirsi Mukkala, kirsi.mukkala@keskisuomi.fi, p. 040 595 0002
Valtteri Paakki, valtteri.paakki@keskisuomi.fi, p. 040 525 6059