Keski-Suomen kehittämisrahaston säännöt

Hyväksytty maakuntavaltuuston kokouksessa 14.10.1992 noudatettavik­si 1.1.1993 lukien. Tarkistettu kokouksessa 8.11.1994 noudatettavaksi 1.1.1995 lukien. Tarkistettu kokouksessa 17.4.1996 noudatettavaksi päätöspäivästä lukien. Tarkistettu kokouksessa 14.6.2000 noudatettavaksi 1.9.2000 lukien.


1 §

Rahaston tarkoitus

Keski-Suomen kehittämisrahaston tarkoituksena on tukea maakunnan hen­kistä ja ta­loudellista vaurastumista sekä yhteis­työn kehittymistä ra­hoitta­malla maakunnallisesti merkittäviä kehittä­mis­hankkeita sekä eri osa­puolten yh­teistyöhön perustuvia maakun­nan kehittämis­hankkeita.

 

2 §

Pääoma ja sen kartuttaminen

Rahaston pääomaa kartutetaan siirtä­mällä rahastoon Keski-Suomen lii­ton kunnilta keräämästä jäsenmaksusta vuo­sit­tain liiton talousar­vion yhteydessä päätet­tävä summa. Rahaston pää­omaa voidaan kartut­taa myös lahjoituksin.

 

3 §

Varojen säilyttäminen

Rahaston varat talletetaan erilleen Keski-Suomen liiton varoista. Rahaston pääomalle lasketaan rahalaitoksen maksama korko.

 

4 §

Tukien myöntäminen ja maksatus

Rahastosta voidaan myöntää avustuksia tai lainaa jatkuvasti ilman erillistä hakuaikaa kaikille maa­kun­nallisille toimi­joille projektiluon­tei­seen kehittämis­työhön. Keski-Suo­men liiton maakun­tahallitus voi antaa tuen hakijoille vuosittain tarkempia menettelytapaohjeita.

Tuen hakijan on esitet­tävä hankkeestaan suunni­telma, josta käy selville vä­hintään:

– tavoitteet ja merkitys

– tehtävät ja toteutustapa

– aikataulu

– organisointi ja vastuuhenkilö

– yksilöity kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Rahaston myöntämä enimmäisavustus on 50 % hankkeen kokonaiskus­tannuksista ja avustuksen ja lainan yhteismäärä on enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Erityistapauksissa maakuntahallitus, tai maakuntahallituksen delegointipäätöksen perusteella maakuntajohtaja, voi myöntää suurem­man­kin tuen kuitenkin niin, että avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 75 % ja avustuksen ja lainan yhteismäärä enintään 90 % kokonaiskustannuksista.

Tuen saajan kanssa sovitaan erikseen avustuksen maksupostis­ta. Edellytyksenä viimeisen avustuserän mak­samiselle on, että hankkeen to­teuttaja esittää hank­keen tulokset ja kirjanpitoon perus­tuvan selvi­tyksen han­kkeen toteutuneista kustannuksista.

Ellei rahaston myöntämää avustusta/tukea ole käytetty päätöksen mukaiseen tarkoitukseen, avustus/tuki voidaan periä takaisin.

 

5 §

Rahaston hoito

Rahastoa hoitaa Keski-Suomen liiton maakuntahallitus. Maakuntahalli­tuksella on valta siirtää edelleen kehittämisrahaston rahojen käyttöä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle