Energian käyttö väheni Keski-Suomessa 11 % kolmessa vuodessa

2024 Ajankohtaista Julkaisut Tiedotteet • 4.4.2024 | Matti Heikkilä

Tuore Keski-Suomen energiatase kertoo Keski-Suomen energiantuotannosta ja -kulutuksesta vuonna 2022. Vuoden 2023 osalta tietoja ei ole vielä yhtä kattavasti saatavilla.  

Edellisen kerran maakunnallinen energiatase laadittiin vuodesta 2019. Kokonaiskuvassa muutokset energiataseessa ovat varsin maltillisia. Keski-Suomen sähköomavaraisuus parani hieman erityisesti siksi, että sähköä kulutettiin vähemmän. Maakunnallista sähköomavaraisuutta voidaan edelleen parantaa, esimerkiksi panostamalla energiatehokkuuteen sekä lisäämällä uusiutuvaa sähköntuotantoa Keski-Suomessa.  

Energian käyttö väheni 11 % 

Merkittävin kolmessa vuodessa tapahtunut muutos oli, että energiaa käytettiin yhteensä lähes 11 prosenttia vähemmän. Kokonaisenergiankulutus vuonna 2022 oli 21 805 GWh.  

Muutos selittyy suurilta osin sillä, että teollisuus ei käyttänyt yhtä paljon energiaa kuin aikaisemmin. Teollisuuden energian tarvetta ovat vähentäneet UPM Kaipolan paperitehtaan sekä Säynätsalon vaneritehtaan sulkeutuminen sekä UPM Jämsänkosken pitkittynyt 112 päivän lakko vuoden 2022 alussa.  

Energiankulutuksen väheneminen ei ole havaittavissa ainoastaan Keski-Suomessa, vaan myös valtakunnallisesti käytettiin aikaisempaa vähemmän energiaa. Tilastokeskuksen julkaisun mukaan energian käyttö väheni 5 % vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. 

Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa 

Keski-Suomessa puupolttoaineet ovat merkittävin yksittäinen energianlähde. Niiden rooli korostuu entisestään, kun huomioidaan, että myös mustalipeä on peräisin puubiomassasta. Biojakeiden osuus tunnistetuista polttoaineista oli 80 %. 

Vertailujakson 2019–2022 aikana tuulisähkön tuotanto nelinkertaistui ja vesivoimaloiden tuotanto kasvoi 65 %. Kuitenkin niiden osuus kaikista maakunnassa käytetyistä energianlähteistä oli vuonna 2022 vain 1,8 %. 

Parhaillaan Keski-Suomeen on rakenteilla Tuulivoimayhdistyksen mukaan 217 MW lisää tuulivoimakapasiteettia, eli tuulivoiman osuus maakunnan energiantuotannosta tullee kasvamaan selkeästi.  

Maakunnan liitto edistää Keski-Suomen energiamurrosta 

Keski-Suomen strateginen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii energiamurrosta ja vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden onnistumista.  

Energiatase on osa maakunnallista energiaselvitystä. Energiaselvityksessä tarkastellaan maakunnan uusiutuvan energian potentiaalia. Energiaselvityksessä selvitetään myös maankäytön ohjauksen ja kaavoituksen keinoja, joilla voi edistää vihreän siirtymän energiahankkeiden toteutumista.  

Keski-Suomen liitto on saanut selvitystyöhön avustusta Ympäristöministeriöltä. Selvitystyön tekemisessä on hyödynnetty konsulttiyhtiö Rejlers Finland Oy:tä. Selvitystyö valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.  

Tutustu Keski-Suomen energiataseeseen verkkosivuillamme 

Lisätiedot: 

Valtteri Paakki
maakuntasuunnittelija
040 525 6059
valtteri.paakki[at]keskisuomi.fi