Digitaalisuuden mahdollisuudet jätehuollossa -selvitys valmistunut

Ajankohtaista Tiedotteet • 27.11.2023 | Enni Huotari

Keski-Suomen liiton Circwaste-hankkeessa selvitettiin digitaalisuuden mahdollisuuksia yhdyskuntajätehuollossa. Digitaalisuus jätehuollossa tarkoittaa esimerkiksi optimoituja jätteenkuljetusreittejä, pinnanmittausvälineitä, sähköisiä lukkoja ja materiaalien tunnistamisen teknologioita. Yhteiskunnan digitalisoituessa kaikilla sektoreilla nämä menetelmät tulevat lisääntymään myös jätehuollossa.

Digitaalisuuden mahdollisuudet jätehuollossa -selvityksessä kuvataan tällä hetkellä käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja ja niiden käyttötarkoituksia ja -ympäristöjä. Lisäksi selvityksessä arvioidaan jätehuollon lähitulevaisuuden potentiaalisia kehityssuuntia. Selvityksen tarkoituksena on saada lisää tietoa digitaalisista mahdollisuuksista jätehuollossa, soveltuvista ympäristöistä ja mahdollisuuksien käyttöönotossa huomioitavista reunaehdoista.

Digitaalisia menetelmiä on jo käytössä jätehuollon arvoketjun eri vaiheissa: valistus, syntypaikka, keräys, logistiikka ja käsittely. Menetelmiä, kuten verkkoselaimia, sensoreita ja paikkatietoa hyödynnetään jo monin paikoin jätehuollon tehostamisessa. Paikkatiedolla voidaan tehostaa keräysreittien suunnittelua ja jäteastioihin asennettavilla antureilla tai sensoreilla voi seurata jätteen määrää.

Jätehuollon arvoketjun lisäksi tunnistettiin kiertotalouden sovelluksia, jotka tähtäävät mm. jätteen määrän vähenemiseen, tuotteiden uudelleenkäyttöön ja hävikin vähentämiseen. Näitä sovelluksia ovat esimerkiksi ravintoloiden ylijäämäruuan myyntialusta ResQ, käytettyjen tavaroiden jälleenmyyntialusta Tori.fi ja yritysten materiaalien kierrätysalusta Materiaalitori.

 

Kuvassa on jätehuollon digitaalisia ratkaisuja tarjoavien yritysten logoja.

 

Digitaaliset ratkaisut eivät kuitenkaan yksin muuta jätehuollon arvoketjun toimintaa ja ratkaisujen käyttöönotossa on huomioitava useita tekijöitä. Jotta digitaaliset ratkaisut parantaisivat toimintaprosesseja, organisaatiolta vaaditaan resursseja ja osaamista. Lisäksi ratkaisujen integroitavuus muihin järjestelmiin ja toimintaympäristön lainsäädäntö tulee huomioita käyttöönotossa tai sitä mietittäessä.

Trendejä ja tulevaisuuden suuntia

Lainsäädäntö digitalisaation vauhdittajana tunnistettiin selvityksessä yhdeksi jätehuollon digitalisaation trendiksi. Vuoden 2022 alusta lähtien on jätteiden siirtoasiakirjat pitänyt tehdä pääsääntöisesti sähköisinä. Tämän myötä on syntynyt erilaisia palveluita ja palveluntarjoajia siirtoasiakirjojen toteutukseen.

Nykyisessä jätelainsäädännössä myös yritysten velvoitteet raportoida jätemääriään ovat tiukentuneet ja digitaalisia palveluja hyödynnetään myös jätekirjanpidossa ja -raportoinnissa. Jätehuollon digitalisaation trendeiksi selvityksessä tunnistettiin myös tilauspohjainen jätehuolto ja itsepalveluasiointi. Näiden avulla voidaan laajentaa jätehuollon toimintaa ja saada siitä paremmin asiakkaan tarpeita vastaavaa. Trendien lisäksi selvityksessä on kuvattu kahdeksan jätehuollon digitalisaation tapausesimerkkiä.

Selvityksen viimeisessä osassa arvioidaan digitaalisten ratkaisujen soveltuvuutta Keski-Suomeen ja kolmessa erilaisessa ympäristössä: asumisessa syntyvien jätteiden jätehuolto, muu kuin asumisen jätteiden yhdyskuntajätehuolto ja syntypaikkalajittelun parantaminen.

Keski-Suomen vesistöjen paljous, laaja harvaan asuttu alue ja suuret etäisyydet taajamien välillä aiheuttavat haasteita jätehuollolle ja jätehuollon digitalisaatiolle esimerkiksi reittioptimoinnin osalta. Suurinta käytännön potentiaalia on tällä hetkellä itsepalveluasioinnin kasvamisessa ja tehostamisessa. Tämä koskee erityisesti asumisessa syntyvien jätteiden jätehuoltoa.

Tilauspohjaisuudessa ja älykkäissä jäteastioissa on taas potentiaalia esim. tapahtumien jätehuollossa. Näissä voi olla myös uutta liiketoimintapotentiaalia. Teknologioiden ja lainsäädännön kehittyessä uusia ratkaisuja tulee tarjolle. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen tulee tulevaisuudessa todennäköisesti kasvamaan myös jätehuollossa.

Circwaste-osahankkeessa toteutettu selvitys on luettavissa verkkosivuillamme. Selvityksen laati Sitowise.


Lisätiedot:

Enni Huotari

projektiasiantuntija, Keski-Suomen liitto
enni.huotari@keskisuomi.fi