Kansainvälisillä hankkeilla tuetaan kokonaiskestävyyttä

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 30.8.2023 | Anna-Kaisa Tupala

EU-hankkeiden teksti-logot: GIA, Promoter ja NACAO

 

Keski-Suomen liitossa on kuluvana vuonna käynnistynyt kolme kansainvälistä hanketta, joiden tavoitteena on edistää Keski-Suomen hiilineutraaliustavoitetta ja viedä käytäntöön maakunnan strategiaa. Hankkeista löytyy rajapintaa kaikkiin kolmeen strategian pääkohtaan: aluekehittämiseen – tässä erityisesti teemaan Kestävän maailman kasvattajat – kasvun kärjissä Bio- ja kiertotalouteen ja pitkän tähtäimen tavoitteissa Elinvoimaisuuteen sekä Saavutettavan elinympäristön kokonaisuuksiin. Lisäksi hankkeet tukevat vahvasti kokonaiskestävyyden tavoitetta, joka läpileikkaa kaikki kolme pääkohtaa ja sen alatavoitteet.

 

Teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä – GIA

Green Industrial Areas (GIA) -hanke tähtää teollisuusalueiden ja yrityspuistojen vihreään siirtymään. Tavoitteena on teollisuuden energiankäytönvähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, kilpailukykyä lisäten. Keski-Suomen liiton hanke tarjoaa työkaluja ja uusia toimintamalleja keskisuomalaisten teollisuusalueiden ja yrityspuistojen suunnitteluun, kaavoitukseen ja rakentamiseen siten, että nyt liikkeelle lähtenee hankkeet alueelle sijoittuvien yritysten tarpeita energian, liikkumisen ja kiertotalouden näkökulmasta myös tulevaisuudessa.

Ensimmäisinä konkreettisina toimina hankkeessa järjestetään Keski-Suomen yrityspuisto- ja teollisuushankkeista vastaavien henkilöiden tapaaminen, sekä tutustumismatka Kokkola Industrial Parkiin, jossa monia kiertotalouden ja energiatehokkuuden kehittämisen yhteistoimintamalleja on kehitetty ja otettu menestyksekkäästi käyttöön.

Green Industrial Areas -hanke on Interreg Itämeren alueen ohjelman osarahoittama (80%) ja Keski-Suomen liiton rahoitusosuus on 20 %. Hankkeessa on mukana toimijoita Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Suomesta hankkeessa on Keski-Suomen liiton lisäksi mukana Jyväskylän kaupunki. Lisätietoja voi lukea hankkeen verkkosivuilta ja tapahtumat löytyvät Keski-Suomen liiton tapahtumakalenterista.

 

Paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen – Promoter

Liikenne on jo nyt suurin yksittäinen päästölähde Keski-Suomessa, ja sen suhteellinen osuus tulee jatkossa kasvamaan energiantuotannon edelleen vähähiilistyessä. Liikenteen päästöjen vähentäminen tuleekin olemaan kriittistä Keski-Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Samaan aikaan energiaomavaraisuus ja hajautettu uusiutuva energiajärjestelmä ovat yhä tärkeämpiä turvallisuustekijöitä vallitsevassa maailmantilanteessa.

Keski-Suomen liitossa käynnistynyt Promoter-hanke tutkii paikallisen päästöttömän energiantuotannon hyödyntämistä liikkumisen käyttöön yhdessä kahdeksan muun eurooppalaisen partnerin kanssa vertaisoppimisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen keinoin. Promoter-hankkeeseen liittyvät keskeisesti myös paikallisen uusiutuvan energiantuotannon edistäminen energiayhteisöjen, ja sitä kautta liikenteen käyttöön. Hanke keskittyy alkuvaiheessa erityisesti henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen liikennesuunnittelun, tiedon jakamisen, teknologioiden ja riittävän lataus- ja tankkausinfrastruktuurin näkökulmista.

Promoter-hanketta osarahoittaa Interreg Europe -ohjelma (80%) ja Keski-Suomen liitto (20%).  Keski-Suomen liiton ohella hankkeessa on mukana toimijoita Italiasta, Latviasta, Belgiasta, Tšekeistä, Romaniasta, Espanjasta, Portugalista ja Unkarista. Suomessa hankkeen ensimmäinen julkinen tapahtuma järjestetään 14.9. verkostotilaisuutena logistiikka- ja kuljetusalan toimijoille vedyn liikennekäytöstä yhteistyössä Business Jyväskylän kanssa. Lisätietoja tapahtumasta ja koko hankkeesta voi lukea hankkeen verkkosivuilta.

 

Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille – NACAO

Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille -hankkeessa (Nature Based Carbon Offsets, NACAO) etsitään alueille ja kunnille ratkaisuja vaikuttavaan luontopohjaiseen hiilikompensaatioon. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen ilmastonmuutososaamista, jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan aktiivisesti kompensoida luontopohjaisten ratkaisujen ja politiikkatoimien avulla. Ilmastotoimien lisäksi hankkeessa huomioidaan monimuotoisuuden tukeminen.

Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille on EU Interreg -hanke, jossa keskiössä on eri alueiden välinen vertaisoppiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Tässä hankkeessa on mahdollisuus jakaa varsin käytännönläheisiä kokemuksia ja neuvoja alueiden välillä, jotta hiilensidontaa saataisiin toteutettua hankkeen tavoitteen mukaisesti. Interreg Europe -ohjelma osarahoittaa hanketta 80 % ja 20 %  rahoituksesta tulee Keski-Suomen liitolta. Suomen lisäksi hankkeessa mukana on viisi muuta maata: Espanja, Italia, Ranska, Saksa ja Puola. Lisätietoja hankkeesta voi lukea hankkeen verkkosivuilta ja kansainvälisiltä hankesivuilta.

 

Lisätietoja:

Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille:

Anna-Kaisa Tupala
ilmastoasiantuntija
040 730 5719
anna-kaisa.tupala[at]keskisuomi.fi

Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille

 

Paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen ja Teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä:

Pirita Huotari
energia-asiantuntija
050 346 7366
pirita.huotari[at]keskisuomi.fi

Paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen Teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä