Katse kohti tulevaisuutta – Keski-Suomen skenaariotyö käynnistyy

2023 Ajankohtaista Blogi • 25.4.2023 | Kirsi Mukkala

Maakuntastrategiamme visiona on rakentaa Keski-Suomesta vastuullisuuden tähtitaivas, joka auttaa navigoimaan – meitä ja meille, läheltä ja kaukaa. Visiossa luvataan, että tämän eteen teemme kaikkemme vuoteen 2050 asti. Tässä onnistuaksemme meidän tulee toimia etukenossa ja arvojemme mukaisesti uteliaasti ja rohkeasti tulevaisuuteen katsoen. Keski-Suomen strategian kokonaiskestävyyden tavoite edellyttää tulevaisuusorientoitunutta taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen näkökulman huomioivaa aluekehittämistä.

Ymmärrystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista

Aluekehittämisen laaja-alainen ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö sekä epävarmuuden lisääntyminen yhteiskunnassa luovat kasvavan tarpeen ennakointitiedon tuottamiselle ja hyödyntämiselle. Alueen menestykseen ei riitä vain sopeutuminen tapahtuviin muutoksiin. Ymmärrys vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja kyky varautua niihin sekä yhteisen suunnan hahmottaminen muuttuvassa toimintaympäristössä nousevat entistäkin keskeisempään asemaan.  

Skenaariotyöllä ja skenaarioiden hyödyntämisellä on todettu saatavan lisäarvoa aluekehittämiseen. Skenaarioilla kuvataan alueen ulkopuolisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, jotka rakentuvat tunnistettujen muutostekijöiden, trendien, nousevien ilmiöiden sekä erilaisten epävarmuustekijöiden ja niiden kehitysvaihtoehtojen pohjalta. Skenaariotyössä tähdätään vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien ja niihin johtavien polkujen ja tapahtumien muodostamiseen faktoja ja mielikuvitusta yhdistellen.  

Skenaariotyön tavoitteena ei ole antaa suoria suosituksia tiettyyn päätöksentekotilanteeseen, vaan luoda pohjaa tulevaisuuden eri vaihtoehtoja huomioiville strategisille päätöksille. Skenaarioiden tehtävänä on kuvata vaihtoehtoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja tämän kautta myös kyseenalaistaa ja avartaa nykyisiä maailmankuvia.  

Maailman nopea muutos edellyttää skenaarioiden uudistamista 

Skenaariotyötä on tehty Keski-Suomen aluekehittämisen tueksi maakunnan liiton koordinoimana säännöllisesti 2000-luvun alkuvuosilta lähtien. Skenaariotyö on yksi Keski-Suomen tulevaisuustyön keskeisiä menetelmiä ja ennakointitiedon tuotantoa. Se tarjoaa työkaluja ja kehyksen tulevaisuustyön toteuttamiselle maakunnassa. Skenaarioiden laadinnan prosessi on koettu oivalliseksi tavaksi kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä maakunnan toimijoiden strategisen ajattelun ja tulevaisuuden ilmiöihin liittyvän ymmärryksen kehittämiseen.  

Keski-Suomen viimeisimmät vuoteen 2050 tähtäävät skenaariot valmistuivat kesällä 2018. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat muuttaneet toimintaympäristöä merkittävällä tavalla. Monet kehityskulut, kuten vihreä- ja digisiirtymä sekä terveys- ja turvallisuusnäkökulma ovat saaneet uusia ja vahvempia merkityksiä. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillinnän merkitystä ei huomioitu riittävällä painokkuudella vuonna 2018 laadituissa skenaarioissa. Teknologisen kehityksen ja digitalisaation vaikutukset yllättävät nopeudellaan. Viiden vuoden takaisessa skenaariotyössä nostamiamme kauas tulevaisuuteen katsovia digitalisaation elementtejä löydämme jo nyt sylistämme. Hyvinvointialueuudistus ja tuleva TE-palveluiden siirto kuntiin muokkaavat osaltaan aluerakenteita, yhdyspintoja ja toimijoiden rooleja. Kuntien tehtävissä korostuvat jatkossa sivistyksen ja elinkeinoelämän tehtävät. Alueiden voimakas erilaistuminen mm. väestökehityksen ja -rakenteen sekä työmarkkinoiden näkökulmasta heijastuvat aluekehittämiseen. 

Maailman nopea muutos ja uusien ilmiöiden aiempaa vahvempi esiinmarssi edellyttävät Keski-Suomen toimintaympäristön skenaarioiden uudistamista tämän päivän lähtökohdista. Tähän työhön ryhdymme kuluvan kevään aikana. Seuraa Keski-Suomi ennakoi -verkkosivustoa, jonne päivitämme tietoa työn etenemisestä toukokuusta alkaen.

Keski-Suomi ennakoi -verkkosivusto