Maakuntahallituksen kokous 24.3.2023

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 24.3.2023 |

Maakuntakaavan 2040 ehdotus etenee viranomaisten lausuntokierrokselle 

Maakuntahallitus hyväksyi perjantain kokouksessa Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin äänin 8-5. Hallituksen jäsen Lea-Elina Nikkilä esitti Joutsassa sijaitsevan Höystösensuon poistamista kaavaehdotuksesta. Nikkilä perusteli esitystään alueen maakuntakaavaan nähden pienellä koolla. Hallitus äänesti pohjaesityksen puolesta eli Höystösensuo jää maakuntakaavaehdotukseen. Hallituksen jäsenet kävivät keskustelua maakuntakaavan mahdollistuvuudesta. Maakuntakaavalla osoitetaan seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumisen mahdollisuudet. Tuulivoimarakentamisen toteuttaminen edellyttää aina kunnan päätöstä ja kunnan laatimaa yleiskaavaa. Lisäksi tarvitaan alueiden maanomistajien hyväksyntä.

Maakuntahallitus pyytää seuraavaksi lausunnot Keski-Suomen kunnilta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta sekä tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta, yhteisöiltä ja ministeriöiltä. Kunnille ja viranomaisille lausunnolle lähetettävä kaava-aineisto sisältää kaavakartan ja siihen sisältyvät merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostuksen. Lisäksi kaavaehdotukseen sisältyvät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Lakisääteinen viranomaisneuvottelu on kesäkuussa.

– Lausuntokierroksen ja viranomaisneuvottelun jälkeen kaavaehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset. Kansalaiskuuleminen on tulossa esille alkusyksystä, kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto viranomaisilta ja kunnilta. Lausunnot otetaan huomioon, kun valmistelemme syksyllä nähtäville asetettavaa kaavaehdotusta, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kommentoi.

Maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen. Maakuntakaavaluonnoksesta saatu palaute on käsitelty ja otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. Palautetta tuli kaikkiaan 130.

– Valmistelun läpinäkyvyyden varmistamiseksi luonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin annetut vastineet julkaistaan, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen lupaa.

Tuulivoima-alueisiin tuli muutoksia valmisteluvaiheesta

Valmisteluvaiheesta saadun palautteen ja tarkempien selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella ehdotukseen esitetään sisällytettäväksi yhteensä 19 tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta. Viranomaisehdotukseen esitetään kolme tuulivoima-aluetta lisää: Keuruun Lehmikorpi, Karstulan ja Saarijärven Tukkimäki sekä Pihtiputaan Uusimo.  Kaavaluonnoksessa esitetyistä 21 tuulivoima-alueesta on Natura-tarveharkinnan perusteella poistettu Kyyjärven Kauniskankaan alue ja merkittävien Natura-vaikutusten vuoksi on poistettu Pihtiputaan Kettukankaan ja Karstulan Korkeakankaan alueet. Lisäksi ehdotuksesta on poistettu kaksi kooltaan alle 10 neliökilometrin aluetta, Äänekosken Kiuassuo ja Karstulan Koiramäki.

– Tuulivoima-rajauksiin vaikuttanut merkittävimmin Natura-arviointi, metsäpeuran huomioiminen, maisemavaikutusten arviointi ja pohjavesialueiden rajaaminen tuulivoima-alueiden ulkopuolelle. Tuulivoima-tuotantoon soveltuvia alueita on noin 395 neliökilometriä, joka mahdollistaa yhteensä lähes 400 voimalan sijoittumisen. Luonnoksessa oli yhteensä noin 560 neliökilometriä tuulivoima-alueita eli kolmannes on poistettu, maakunta-arkkitehti Liisa Bergius kommentoi.

Kaavan sisältöjä ovat tuulivoima, liikenne ja hyvinvoinnin aluerakenne

Maakuntakaavan 2040 keskeisiä sisältöjä ovat tuulivoiman lisäksi liikenne ja hyvinvoinnin aluerakenne. Maakuntakaava 2040 palautteen pohjalta on muutettu kantatien 77 uusi linjaus esitettäväksi ohjeellisella merkinnällä. Kansainvälisen pyöräilyreitin (EuroVelo 11) ja valtatietä 9 koskevien varausten (Kanavuori-Lievestuore sekä Orivesi-Jyväskylä) osalta kaavaselostusta on täydennetty. Hyvinvoinnin aluerakenteen elementtejä, viherrakennetta ja ekologisia yhteyksiä tarkastellaan selvityksessä, joka julkaistaan maakuntakaavan 2040 tausta-aineistona. Selvitys tukee Keski-Suomen strategian hyvään vointiin liittyviä tavoitteita. Uusia maakuntakaavamerkintöjä ei sen perusteella tehdä.

Ponnistetaan Päijänne biosfäärialue maaliin saakka –valtuustoaloite

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessa Ponnistetaan Päijänne biosfäärialue maaliin saakka -valtuustoaloitteen. Vasemmiston valtuustoryhmä jätti aloitteen maakuntavaltuuston kokouksessa 2.12.2022. Jyväskylän yliopiston Wisdom.jyu -verkosto on selvittänyt mahdollisuuksia Biosfääri-hakemuksen jättämiselle. Päijänne biosfäärialueen alkuperäisistä hakijatahoista Jyväskylän kaupunki ja Joutsan sekä Toivakan kunnat tekivät päätökset syystalvella 2022 jättäytyä pois itse hakemuksesta. Hankkeeseen ei ole myöskään saatu muiden alueen kuntien tukea.

Keski-Suomen liitto pyrkii edistämään omilla toimillaan luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja kokonaiskestävyyttä. Keski-Suomen liitto on yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa valmistelemassa hankekokonaisuutta, jossa tavoitteena on saada luonnon monimuotoisuuden huomiointi osaksi maakunnan eri tasojen suunnittelutyötä sekä toimintaa.

Maakuntahallituksen kokouksen esityslistalle lisättiin yksi lisäpykälä. Keski-Suomen liiton tilintarkastuksessa tehtiin yksi tilintarkastushavainto, joka korjattiin tilinpäätökseen. Kyse on aluekehitysvarojen tasekirjauksesta eikä sillä ole vaikutusta Keski-Suomen liiton tulokseen.

Kokouksessa hyväksyttiin Keski-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Länsi-Suomen Eurooppa toimiston (WFEO) tilinpäätös ja toimintakertomus 2022.

Yhteiskokous Keski-Suomen hyvinvointialueen hallituksen kanssa

Ennen kokousta Keski-Suomen aluehallitus ja maakuntahallitus kokoontuivat ensimmäiseen yhteiskokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategiseen tilannekuvaan ja kumppanuuteen liittyviä asioita. Kokouksessa päätetiin tehdä laajakaistaverkon edistämiseksi yhteinen kannanotto, jonka valmistelee Keski-Suomen liitto.

Yhteiskokouksen keskustelussa nousi esille yhteistyö tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoimintaan, varautumiseen sekä nuorten osallisuuteen ja mielenterveyteen liittyen. Hallitukset saivat katsauksen hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman ja hyvinvointisuunnitelman valmisteluun.

– On merkittävää, että kokoonnumme yhteen. Vahva yhteistyö tulee jatkumaan. Meillä on yhteisenä tavoitetilana hyvinvoiva maakunta. Seuraava yhteiskokous on tarkoitus pitää syksyllä, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kommentoi.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta  

Lisätietoja

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaava-asiat

Liisa Bergius
maakunta-arkkitehti
040 590 2296
liisa.bergius[at]keskisuomi.fi