Hyvinvointityötä Keski-Suomessa – kartoituskyselyn tuloksia 

2023 Ajankohtaista • 20.3.2023 | Heidi Kervinen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön kaivataan lisää yhteistyötä, resursseja sekä tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja hyvinvointidatasta – muun muassa nämä seikat tulivat ilmi keskisuomalaisille hyvinvointitoimijoille tehdystä kartoituskyselystä.

Keski-Suomen liitto ja Hyvän voinnin Keski-Suomi -hanke toteuttivat vuoden alussa kyselyn maakunnan hyvinvointitoimijoille. Kyselyllä kartoitettiin maakunnassa tehtäviä hyvinvointia ja terveyttä (hyte) edistäviä toimenpiteitä, niiden kehittämistä, toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toiveita hytetoiminnan ja yhteistyön kehittämiseen. Kyselyyn vastasi yhteensä 51 eri toimijaa, joista 30 oli järjestöjä, 10 kuntia, 7 yritystä ja 4 muuta toimijaa.

Keski-Suomen hyvinvointitoimijoiden kenttä ja eri toimenpiteet ovat laajoja ja moninaisia. Yhteisiksi haasteiksi nousee erityisesti ajan ja resurssien puute, kun taas hytetoimintaa tukeviksi asioiksi mainitaan suunnitelmallisuus ja toiminnan pohjautuminen tarpeeseen. Hytetyön ja sen kehittämisen tueksi toivotaan muun muassa infotilaisuuksia rahoitusmahdollisuuksiin ja hyvinvointidatan hyödyntämiseen liittyen.

Yhteistyö edistää järjestöjen toimintaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat tekevät jo nyt eri tavoin yhteistyötä toistensa kanssa, mutta toiveena on erityisesti yhteistyön syventäminen uuden hyvinvointialueen kanssa. Hytetyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä jaetaan erilaisissa verkostoissa ja tapaamisissa, mutta tätä toivottaisiin myös lisää.

Kyselyyn vastanneilla järjestöillä on erilaisia kohderyhmiä koko väestöstä senioreihin, lapsiin ja nuoriin ja muihin väestöryhmiin. Järjestöjen hytetoimenpiteet ovat useimmiten tapahtumia, mutta myös muunlaista toimintaa, kuten tiedotusta, neuvontaa ja säännöllisiä ryhmiä järjestetään. Järjestöjen toteuttamaa hytetyötä tukevat riittävät resurssit, toiminnan pohjautuminen kohderyhmän tarpeisiin sekä henkilöstön asiantuntijuus.

Hytetyötä haastaa ajan ja resurssien puute: järjestöjen työ on usein määräaikaisten rahoitusten varassa. Järjestöjen hytetyön kehittämisessä korostuu ehkä osittain hankerahoituspohjan myötä ketteryys, sillä tärkeimpinä kehittämiskeinoina mainitaan kohderyhmän toiveet ja tarpeet, sekä ajankohtaisiin aiheisiin tarttuminen.

Kunnissa on tarvetta koulutuksille

Kyselyyn vastasi lähes puolet Keski-Suomen kunnista. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kuntien vastuutehtäviin, ja kunnat toteuttavat tätä monin eri tavoin: muun muassa tapahtumilla, neuvonnalla sekä tarjoamalla resursseja kuntalaisille ja muille toimijoille.

Kuntien hytetyötä tukevat muun muassa hyvä ja tarpeeseen pohjautuva suunnitelma, sekä yhteistyökumppanit – yksi henkilö ei voi vastata kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista. Myös kunnissa haasteeksi koetaan ajan ja resurssien puute, mutta myös kohderyhmän tavoittaminen – esimerkiksi työikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen voi olla kunnassa haastavaa.

Hytetoimintaa kehitetään ja seurataan kunnissa aktiivisesti vuosittaisten hyvinvointikertomusten ja suunnitelmien avulla. Kyselyn perusteella hyötyä olisi kuitenkin viestinnän ja rahoituksen koulutuksista sekä hyvinvointidatan paremmasta hyödyntämisestä.

Hyvän voinnin Keski-Suomi -hanke tukee hyvinvointityötä

Keski-Suomen liiton Hyvän voinnin Keski-Suomi -hanke tehostaa keskisuomalaisen hyvinvointikentän toimintaa ja tukee eri toimijoita. Suunnittelemme kartoituskyselyn perusteella yhdessä sidosryhmien kanssa tälle vuodelle erilaisia tapahtumia muun muassa hyvinvointidatan hyödyntämiseen, rahoitushakujen ja hankkeiden hyvien käytänteiden jakamiseen sekä toimijoiden yhteistyön kehittämiseen.

Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin verkkosivuillamme.

Lisätiedot: 

Heidi Kervinen
aluekehitysasiantuntija
040 612 4994
heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi