Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan kokoustiedote 16.3.2023

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 16.3.2023 |

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (KSTURVA) kokoontui tänään Jyväskylän keskuspaloasemalle. Kokouksessa hyväksyttiin alueellinen riskiarvio ja lisäksi siellä saatiin ajankohtaiskatsaukset hyvinvointialueen riskienhallintaan ja maakuntakaavaan kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.

Alueellinen riskiarvio hyväksyttiin

Sisäministeriö antoi toukokuussa 2022 toimeksiannon aluehallintovirastoille ja pelastuslaitoksille koordinoida ja laatia alueellinen riskiarvio. Keski-Suomen pelastuslaitos käynnisti työn elokuussa 2022, johon poikkihallinnolliseksi työryhmäksi nimettiin Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan sihteeristö. Edellinen Keski-Suomen alueellinen riskiarvio on vuodelta 2018.

Keski-Suomen alueellisessa riskiarviossa nostettiin kolme painopistettä vuosille 2023–2025, jotka ovat sähkön saannin ja ICT-järjestelmien häiriintyminen, työvoimapula pelastus- sosiaali- ja terveystoimessa sekä aseellinen selkkaus ja siihen liittyvä väestön liikehdintä.

Alueellisessa riskiarviossa havaittiin useita uhkamalleja, jotka toteutuessaan vaatisivat normaalista poikkeavaa toimintaa ja aiheuttaisi merkittäviä alueellisia vaikutuksia. Kansallisesti ja alueellisesti arvioidut riskit muodostavat yhteisen perustan sille, millaisiin riskeihin eri hallintoalojen ja muiden toimijoiden on varauduttava.

Riskiarvion kehittämisehdotukset kohdistuvat henkilöstön tietotaitoon, valmissuunnitelmien ajantasaisuuteen sekä alueellisen varautumisen yhteistoiminnan kehittämiseen. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä hankintojen arvoketjun kehittämiseen.

Kansallinen ja alueellinen riskiarvio laaditaan samassa syklissä. Keski-Suomen alueellisen riskiarvion työryhmä valitsi 16 uhkamallia, jotka arvioitiin sisäministeriön menetelmäohjeen mukaisesti. Riskiarvio on laadittu alueen toimijoille, jota voidaan hyödyntää koulutuksissa, valmiusharjoituksissa ja yhteisessä valmiussuunnittelussa sekä muussa varautumiseen tähtäävässä yhteistoiminnassa.

Lue lisää: Keski-Suomen alueellinen riskiarvio esitys 16.3.2023

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta jakaa yhteistä tilannekuvaa

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta toimii maakunnan alueen toimijoiden yhteistyöelimenä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Toimikunta yhteensovittaa alueen kokonaisturvallisuutta ja se on ollut toiminnassa vuodesta 2018.  Koronaviruspandemian aikana KSTURVA–rakennetta on hyödynnetty kriisiin liittyvän tiedon ja tilannekuvan välittymisessä. Kokouksissa käsitellään myös Ukrainan tilannetta ja mahdollisia pakolaiskysymyksiä.  Laajennetun kokoonpanon kokouksiin on kutsuttu osallistujia laajemmin Keski-Suomen kunnista. Noin kuukauden välein etäyhteyksillä toteutetuissa kokouksissa maakunnan keskeiset organisaatiot ovat esitelleet tilannekatsaukset pandemian vaikutuksesta omaan toimintaansa, esittäneet mahdollisia tukipyyntöjä muille toimijoille sekä jakaneet hyviä toimintamalleja. Maakunnan yhteisessä varautumiseen ja tiedonjakamiseen liittyvässä foorumissa on vahva sitoutuneisuus yhteisen tilannekuvan jakamiseen.

Lisätietoa

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi