Maakuntahallituksen kokous 16.1.

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 16.1.2023 |

Natura-arviointia täydennetään lievennystoimenpiteillä

Maakuntahallitus sai katsauksen Natura-arvioinnin tuloksista. Maakuntahallitus totesi, että Natura-arviointia on täydennettävä lievennystoimenpiteillä. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 on edennyt ehdotusvaiheen valmisteluun ja sitä varten on valmistunut loppuvuodesta 2022 useita tuulivoimaan liittyviä selvityksiä. Jo valmistuneiden selvitysten lisäksi on valmistumassa Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 Natura-arviointi. Maakuntakaavan vaikutuksista tehtävään luonnonsuojelulain tarkoittamaan Natura-arviointiin päädyttiin aiemmin valmistuneen Natura-arvioinnin tarveharkinnan tulosten sekä ELY-keskuksen asiantuntijaohjauksen pohjalta.

– Natura-arvioinnista on pyydettävä lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta sekä siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausunto on annettava kuuden kuukauden kuluessa. Tavoitteena on Natura-vaikutuksiltaan hyväksyttävä maakuntakaavaratkaisu, ympäristöpäällikkö Reima Välivaara kertoo.

– Mahdollisia Natura-arvioinnin esitysten vaikutusten lieventämiskeinoja on tuulivoima-alueiden ja voimalamäärien vähentäminen eli saattaa tulla mahdollisia aluepoistoja ja rajausmuutoksia. Arviointityötä jatketaan vielä lieventämiskeinojen ja -toimenpiteiden tarkentamisella sekä kaavaehdotusta varten tehtävien muutosten arvioinnilla, maakunta-arkkitehti Liisa Bergius jatkaa.

EAKR-hankkeita rahoitettiin lähes 42 miljoonalla eurolla

Maakuntahallitus perehtyi Keski-Suomen liiton rahoittamien Euroopan aluekehittämisrahaston hankkeiden tuloksiin. Keski-Suomen liitto rahoitti ohjelmakaudella 2014–2020 lähes 42 miljoonalla eurolla noin 90 hanketta, joita on ollut toteuttamassa 19 eri tahoa. Mukana näissä hankkeissa on ollut yli 630 yritystä, joista keskisuomalaisia yrityksiä oli noin 380.

Suurimmat toteuttajat hankkeissa olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja VTT. Isot hanketoteuttajat vetivät osatoteuttajina mukaan myös kuntia sekä pienempiä tekijöitä.

Talousarvion käyttösuunnitelma hyväksyttiin

Maakuntahallitus linjasi tämän vuoden Keski-Suomen kehittämisrahaston käyttöä ja talousarvion käyttösuunnitelmaa. Keski-Suomen kehittämisrahastoa kartutetaan toimintavuonna 2023 talousarvion mukaisesti 650 000 eurolla.

– Kehittämisrahastosta myönnetään rahoitusta pienemmän kokoluokan hankkeille, jotka edistävät maakunnan kilpailukykyä, varmistavat maakunnan strategioiden toteutumista, lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa, käynnistävät uusia avauksia sekä edistävät yhteistyötä, hallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila toteaa.

Soivat maisemat -hankkeelle 40 000 euroa

Maakuntahallitus myönsi 40 000 euron tuen Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Soivat maisemat -hankkeen tarkoituksena on kokeilla osallistavia menetelmiä, joissa luonto ja luonnossa liikkuminen, luonnonäänet, luontokuvaus ja musiikki yhdistyvät hyvinvoinnin välineiksi.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on edunvalvojamme Brysselissä

Lisäksi kokouksessa kuultiin Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (WFEO) toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaliittojen yhteinen EU-edunvalvontatoimisto Brysselissä.

– Eurooppa-toimiston tehtävänä on toimia maakuntiemme parhaaksi tarjoamalla suora yhteys Brysseliin ja EU-instituutioihin. Toimiston toiminta jakautuu edunvalvontaan, EU-asiantuntijatukeen ja viestintään, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen sanoo.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

Lisätietoja

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi