Maakuntahallituksen kokous 16.12.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 16.12.2022 |

Maakuntahallitus käsitteli vuoden viimeisessä kokouksessaan maakuntakaavan 2040 luonnosvaiheesta saadun palautteen ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maakuntakaavan tarkistuksen teemat ja niitä koskevat tavoitteet määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja sen liitteessä. Maakuntahallitus hyväksyi liitteen korjaukset. Maakuntakaavan 2040 valmistelun edetessä on ilmennyt tarve tarkentaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitettä. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 on edennyt ehdotusvaiheen valmisteluun.   

 – Maakuntakaavaluonnoksesta saatu palaute on käsitelty ja otetaan huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. Valmistelun läpinäkyvyyden varmistamiseksi julkaistaan luonnoksen nähtävillä oloaikana saadut mielipiteet ja lausunnot. Saatu palaute on julkista lukuun ottamatta yksityishenkilötietoja ja julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjatietoja, kuten tietoja uhanlaisista eläinlajeista, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kommentoi. 
 – Lähiaikoina julkaistaan syksyn aikana valmistuneet selvitykset ja vaikutusten arvioinnit sekä kerrotaan kaavan etenemisestä. Maakuntakaavan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu käydään keväällä ja ehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä. Tarkoituksena on saada kaava maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2023, maakunta-arkkitehti Liisa Bergius täsmentää maakuntakaavan aikataulua.  

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoa ja liikenteen muutostarpeita. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakenteen elementtejä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella muita käsiteltäviä teemoja ei ole ilmennyt. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta. Muilta osin 28.1.2020 lainvoiman saanut Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan. 

 Maakuntahallitus hyväksyi tammikuussa 2021 myönnettyjen koronakriisistä toipumiseen varattujen rahojen uudelleen kohdentamisen. Muutos antaa mahdollisuuden tukea laajemmin Keski-Suomen strategian kehittämisteemoja. Muutoksen jälkeen maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta on haettavissa 252 600 euroa.  

– Varat kohdennettiin silloisten olosuhteiden perusteella koronakriisistä toipumiseen. Koska ajan kuluessa hanke-esitysten yhteys koronapandemiasta toipumiseen jää yhä etäisemmäksi, on tarkoituksenmukaista palauttaa sitomatta olevat varat alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho sanoo.   

 Maakuntahallitus kuuli esittelyn EU-ohjelmakauden 2021–2027 valmistuneesta hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö nimeää välittävät toimielimet virallisesti EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudelle 2021–2027 vuoden 2022 loppuun mennessä.   

– Työ- ja elinkeinoministeriö antoi marraskuussa palautteen Keski-Suomen liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen viimeisimmästä luonnoksesta. Palautteen mukaan valmistelutyö on ollut hyvää ja perusteellista. Osaa teksteistä on käytetty esimerkkinä maakuntien liitoille, joilta tehtäväalueen kuvaus on puuttunut, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen kommentoi. 

Suunnittelujohtajan viran haastatteluun kutsutaan arkkitehti Liisa Bergius, filosofian maisteri Hanna Kunttu, insinööri (YAMK) Susanna Paananen ja arkkitehti Paula Qvick. Arviointiryhmä haastattelee jatkoon päässeet ensi viikon aikana. Virkaa haki kaikkiaan 8 henkilöä. Valintapäätös pyritään tekemään maakuntahallituksen tammikuun 2023 kokouksessa. Hakuprosessissa voidaan käyttää myös henkilöarviointia.  

Maakuntahallitus nimesi Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin edustajaksi Taina Peltosen Heikki Susiluoman varajäseneksi Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin maakuntahallituksen itsearvioinnin tulokset, vuoden 2022 talouskatsaus sekä Keski-Suomen liiton toimiston työilmapiirikyselyn tulokset.  Kokouksessa todettiin, että Keski-Suomen liitto toimii sillanrakentajana Itä-Suomen ja Länsi-Suomen maakuntien välissä.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta     

Lisätietoja 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com  

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi  

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi