Nelostie ja Jyväskylä-Tampere rataosuus ansaitsevat uskottavan kehittymisnäkymän

Ajankohtaista Tiedotteet • 31.8.2021 |

Liikennepolitiikkaan vuosien ajan odotetun, parlamentaarisesti valmistellun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa osaltaan linjaava valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029 on parhaillaan luonnoksena lausunnolla. Liikenne12-prosessin yhtenä keskeisenä valmisteluaineistona tuotettiin liikenneverkon strateginen tilannekuva, joka osoitti Suomen liikenneverkon keskeisten puutteiden kasautumisen Jyväskylän seudulle. Nyt lausunnolla oleva investointiohjelman luonnos ei kykene näitä ongelmia ratkaisemaan.

Me, Keski-Suomen kansanedustajat, esitämme investointiohjelman painopisteiden uudelleenarviointia, sillä ohjelma sisältää merkittäviä puutteita. Näkemyksemme mukaan investointiohjelman suuntaamisessa on keskitytty liikaa suunnitteluvalmiuden tarkasteluun. Tämän seurauksena investoinnit ovat hajautumassa pistemäisiin ja pienehköihin kohteisiin. Pistemäisten parannusten sijaan investointeja tulisi priorisoida vaikuttavimpiin kokonaisuuksiin, joilla on laajaa maantieteellistä ja kasvua tukevaa merkitystä. Esitetyssä muodossa ohjelma ei kykene osoittamaan uskottavaa kehitysnäkymää valtakunnan keskeisimmille väylille kuten Nelostielle.

Esitämmekin investointiohjelmaan sisällytettäväksi Vt4 kehittämistä Vaajakosken ja Jyväskylän kohdalta ja siitä edelleen pohjoiseen. Nelostie on Suomen halki kulkeva logistiikan kuljetusten selkäranka, johon investoiminen säteilee laajasti läpi Suomen. Tieosuus on myös osa TEN-T -ydinverkkoa, jonka tavoitteiston saavuttamiseen Suomi on sitoutunut.

Investointiohjelman on tärkeä tunnistaa Tampere-Jyväskylä rataosuuden merkitys ja potentiaali kasvavien kaupunkiseutujen yhdistäjänä ja raideliikenteen kulkutapaosuuden kasvattajana, maan sisäisessä saavutettavuudessa ja elinkeinoelämän kilpailukykytekijänä. Tampere-Jyväskylä rataosuus on Keski-Suomen saavutettavuuden kannalta merkittävin parantamiskohde.  Näkemyksemme mukaan investointeja tulisi rohkeammin suunnata näihin kasvukeskusten ja elinkeinoelämän kannalta merkittävimpiin yhteysväleihin. Rataosuuden suunnitteluun on osoitettu merkittävästi resursseja, ja suunnitteluvalmius tulee mahdollistamaan toteuttamisen investointiohjelman jälkimmäisellä puoliskolla.

Nelostiehen ja Päärata-kokonaisuuteen investoimalla suunnataan kasvua tukevia panostuksia liikenneverkon strategisen tilannekuvan tietopohjaan perustuen, elinkeinoelämän ja kasvavien kaupunkiseutujen työssäkäyntialueiden kehittymistä tukien, alueiden välistä saavutettavuutta edistäen sekä kestävän liikkumisen edellytyksiä luoden.

Parhaimmillaan investointiohjelma on toimiva työkalu talousarviopäätösten ennustettavassa valmistelussa. Juuri tämän takia ensimmäisen valmisteltavan investointiohjelman priorisointi on tehtävä kokonaisvaltaisesti harkiten.

Keski-Suomessa 31.8.2021

Keski-Suomen kansanedustajat:

Piritta Rantanen

Riitta Mäkinen

Anne Kalmari

Petri Honkonen

Joonas Könttä

Toimi Kankaanniemi

Jouni Kotiaho

Bella Forsgrén

Juho Kautto

Sinuhe Wallinheimo