Kunnilla on tärkeä rooli kuntalaisten digiosaamisen tukemisessa

Ajankohtaista Blogi • 21.6.2021 | Heidi Kervinen

Suomalaisilta tarvitaan yhä enemmän digitaitoja itsenäiseen asiointiin ja arjessa pärjäämiseen. Kaikkien kyky käyttää tietokonetta ja internetiä ei kuitenkaan ole riittävällä tasolla, ja vaarana on, että digitalisaation edetessä erot digitaitoisten ja digitaidottomien välillä suurenevat. Jotta digitaalinen maailma pysyisi tasa-arvoisena, on huolehdittava kaikkien digitaitotasosta. Näiden taitojen kehittämiseen tarvitaan digitukea, eli neuvontaa ja opastusta sähköisten laitteiden tai palveluiden käyttöön joko kasvokkain, etänä tai kursseilla.

Kuntien rooli asukkaidensa digiosaamisen tukijoina on merkittävä. Kunnilla on sääntömääräisiä velvoitteita, jotka liittyvät kuntalaisten digiosaamisen edistämiseen ja tarjolla olevaan digitukeen. Esimerkiksi kuntalakiin on kirjattu valtuuston tehtävä huolehtia siitä, että asukkailla on mahdollisuus osallistua kunnan päätöksentekoon, joka nykyään tapahtuu pääsääntöisesti internetissä. Kunnan on myös digipalvelulain mukaan tarjottava maksutonta neuvontaa asioiden hoitamiseen ja omien sähköisten palveluidensa käyttöön.

Kunnat ovat ihmistä lähellä, ja usein ensimmäinen taho, jonka puoleen käännytään, kun kaivataan apua digipulmissa. Kuntien palvelut, kuten kirjastot ja asiointipisteet ovat elintärkeitä monelle, joille tietokoneen tai älylaitteen käyttäminen tuottaa vaikeuksia. Kansalaisopistot taas takaavat sen, että halukkaat saavat kurssimuotoista opetusta esimerkiksi toimisto-ohjelmistojen käyttöön, ja kouluissa luodaan oppilaille vahvat perustaidot toimia digitaalisessa ympäristössä tulevaisuudessakin.

Kuntien kannattaa panostaa asukkaiden digiosaamisen senkin takia, että riittävät digitaidot tukevat kuntalaisten hyvinvointia, tasa-arvoa, osallisuutta ja toimintakykyä. Riittävien digitaitojen avulla kuntalaiset pystyvät hyödyntämään paremmin jo olemassa olevia sähköisiä palveluita. Samalla heikot digitaidot taas altistavat syrjäytymiselle ja tasa-arvon heikkenemiselle, sillä tietokonetta käyttämätön henkilö saattaa helposti tuntea olevansa tietoyhteiskunnan ulkopuolella.

Kuntalaisten digitaitoihin ja kunnassa tarjolla olevaan digitukeen panostaminen on myös profiloitumisen mahdollisuus kunnille. Panostamalla digitalisaation hyödyntämiseen kunnasta välittyy moderni, tietoyhteiskuntaan sopeutunut kuva. Kun kerrotaan kuntalaisille tarjolla olevasta digituesta, kerrotaan samalla myös siitä, että kunta huolehtii siitä, että kaikki myös pysyvät sähköisen kehityksen kyydissä. Kuntalaisten digiosaamisen edistämisestä onkin kaikkein eniten hyötyä kunnissa, joissa etäisyydet palveluihin ovat pitkiä ja väestön ikärakenne on painottunut ikäihmisiin.

Keski-Suomen digituen koordinointihanke tukee kuntien työtä asukkaiden digiosaamisen kehittämisessä. Järjestämissämme kuntatyöpajoissa käymme läpi, mitkä tahot kunnassa tarjoavat digitukea ja miten tätä tukea voisi kehittää ja tuoda näkyväksi. Työpajoissa keskustelemme myös uusista digituen muodoista, joita alueella voisi lähteä toteuttamaan. Tärkeä osa kuntatyöpajoja on myös muihin alueella toimiviin digitukijoihin tutustuminen. Näin huolehditaan siitä, että mahdollisimman moni digituen tarvitsija löytää avun äärelle.

Ota yhteyttä!

Heidi Kervinen

Heidi Kervinen

aluekehitysasiantuntija

040 612 4994

heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi