Keski-Suomen liitto antoi lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Ajankohtaista Tiedotteet • 2.3.2021 |

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Keski-Suomen liitolta lausuntoa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta sekä sen vaikutusten arvioinnista helmikuussa.

Keski-Suomen liitto pitää valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa odotettuna, tarpeellisena ja toimivana työkaluna liikennejärjestelmän pitkäjänteiselle kehittämiselle. Suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi kerrallaan.

Keski-Suomen liitto pitää suunnitelman pohjaksi tuotettua liikenneverkon strategista tilannekuvaa tie- ja rataverkon osalta varsin onnistuneena, ja selvitys tuo selkeästi esille erityisesti valtateiden 4 ja 9 merkittävät turvallisuus- ja palvelutasopuutteet sekä Tampere-Jyväskylä raideyhteyden välityskykyyn liittyvät haasteet. Tähän pohjautuen itse suunnitelman tulisikin kyetä tuottamaan esitettyä selkeämpi ja konkreettisempi näkymä näiden puutteiden korjaamisesta.

Keski-Suomen liitto edellyttää jatkovalmisteltavalta suunnittelu- ja investointiohjelmalta kehittämisinvestointien priorisointia tilannekuvaan pohjautuen, pääväyläasetukseen tukeutuen, TEN-T-ydinverkon kriteereitä tavoitellen ja elinkeinoelämän kehittymistä tukien.

Maakuntahallitus nosti suunnitelmaan liittyvinä huolenaiheina esille uusien MAL-alueiden huomioimisen, yleisen liikenteen rahoitustason sekä  yhteisrahoitusmallin epäkohdat kuntien näkökulmasta. Rahoitustasoa tulee vielä tarkastella tavoiteltujen vaikutusten, erityisesti vientivetoisen teollisuuden tulevaisuuden tarpeiden tarkemman tarkastelun kautta. Liiton näkemyksen mukaan liikenneverkon strateginen tilannekuva ei tunnista oikealla tavalla Jyväskylän lentoaseman merkitystä ja kansainvälistä matkustajaprofiilia. Lentoaseman merkitystä vientivetoisen Keski-Suomen aluetaloudelle ja kansainväliselle saavutettavuudelle tuleekin vielä tarkastella laajemmin.  Lausunnossa muistutetaan liikenteen merkittävästä roolista talouden kokonaisuudessa ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten mahdollistajana ja korostetaan liikennejärjestelmäsuunnitelman toimivuuden merkitystä koko Keski-Suomen kannalta.

Nyt valmistelussa oleva valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma suunnitellaan vuosille 2021-2032. Parlamentaarisesti valmisteltu tietoon perustuva ja yli hallituskausien katsova tarkastelu luo liikennejärjestelmän kehittämiseen tarvittavaa strategista näkymää ja ennustettavuutta. Suunnitelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa. Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on valmisteltu vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa kesäkuusta 2019 lähtien. Suunnitelman laatiminen perustuu maanteistä ja liikennejärjestelmästä annettuun lakiin ja siinä käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet.

Lue Keski-Suomen maakuntahallituksen lausunto täältä

Lisätietoa:

Markus Erkkilä
suunnittelujohtaja
040 162 7887
markus.erkkila[at]keskisuomi.fi