Kes­ki-Suo­men kun­tien il­mas­to­päi­vä III

Ajankohtaista Tiedotteet • 6.10.2020 | Suvi Bayr

Jo kol­mat­ta ker­taa jär­jes­tet­tä­vä Kes­ki-Suo­men kun­tien il­mas­to­päi­vä läh­tee täl­lä ker­taa mat­kal­le ym­pä­ri Suo­men kun­tien (ja vä­hän myös kauem­mak­si) tu­tus­tu­maan hy­viin il­mas­to­työn käy­tän­töi­hin. Ota mu­ka­va asen­to tuo­lis­sa­si, lai­ta kaiut­ti­met ja ruu­tu pääl­le ja vi­rit­täy­dy op­pi­maan.

Kes­ki-Suo­men kun­tien il­mas­to­päi­vä III

Ai­ka: ke 21.10.2020 klo 12-16

Paik­ka: Vir­tuaa­li­mat­ka, link­ki lä­he­te­tään il­moit­tau­tu­neil­le

Oh­jel­ma

12.00 Ter­ve­tu­loa 

12.10 Il­mas­to­työ­tä hank­keis­sa, ver­kos­tois­sa ja kun­nis­sa

  • Kun­tien il­mas­to­hank­keet – eri­tyi­sa­sian­tun­ti­ja Miia Ber­ger, YM ”Mi­tä konk­reet­tis­ta kun­tien il­mas­to­hank­keis­sa on saa­tu ai­kaan”
  • HIN­KU-kun­nat – pro­fes­so­ri Jy­ri Sep­pä­lä, SY­KE ”On­ko HIN­KU-ta­voi­te mah­dol­lis­ta saa­vut­taa – ja mi­ten?”
  • Ii – kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ”Tuu­li­voi­ma kun­nan nä­kö­kul­mas­ta”

Tau­ko

13.30 Il­mas­to­työ­tä meil­lä ja muual­la

  • Tip­pe­ra­ry, Ir­lan­ti – Ac­ting Chief Exe­cu­ti­ve Of­fi­cer Sio­na Da­ly, Tip­pe­ra­ry Ener­gy Agen­cy “Cli­ma­te Chan­ge Mi­ti­ga­tion Work in Tip­pe­ra­ry”
  • Lap­peen­ran­ta – ym­pä­ris­tö­joh­ta­ja Ilk­ka Rä­sä­nen ”Vir­tuaa­li­nen voi­ma­lai­tos ja mui­ta esi­merk­ke­jä kau­pun­gin il­mas­to­työs­tä”
  • Kirk­ko­num­mi ja Vih­ti – il­mas­to­koor­di­naat­to­ri Joo­nas Sö­der­holm ”Ver­kos­tot, toi­men­pi­de­suun­ni­tel­mat ja konk­reet­ti­set il­mas­to­toi­met”

Tau­ko

14.40 Il­mas­to­työ­tä ja työ­ta­po­ja

  • Hä­meen­ky­rö – tek­ni­nen joh­ta­ja Rit­va Asu­la-Myl­ly­nen ”Pir­kan­maan vih­reä hel­mi ja maa­kun­nan en­sim­mäi­nen Hin­ku-kun­ta”
  • Lem­pää­lä ja Ve­si­lah­ti – pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Ai­no Ko­so­nen ”Ta­voit­teis­ta toi­min­nak­si – Koh­ti hii­li­neut­raa­lia kun­taa 2030”
  • Kun­tien Eko­tu­ki-toi­min­ta – pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Eli­na Mä­hö­nen ”Eko­tu­ki­toi­min­nas­ta tu­kea ja työ­ka­lu­ja ym­pä­ris­tö­työ­hön”

15.40 Mat­kan opit ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­du mu­kaan vii­meis­tään 19.10.2020 tääl­lä.

Ti­lai­suus on osa ”Täs­mäa­pua Kes­ki-Suo­men kun­tien il­mas­to­työ­hön”-han­ket­ta (09/2019 – 10/2020), jo­ta ra­hoit­taa YM, Kun­tien il­mas­to­rat­kai­sut -oh­jel­ma. https://kes­ki­suo­mi.in­fo/il­mas­to2030/kun­tien-il­mas­to­te­ko­ja/