Kutsu vuoropuheluun: Keski-Suomen liiton uuden visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston toteuttaminen ja ylläpito sekä mainostoimistopalvelut vuosille 2019-2021

Ajankohtaista Tapahtumat • 7.10.2019 | Ks-liitto

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, eikä tämän julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Kyseessä on esiselvitykseen liittyvä tietopyyntö. Tämä asiakirja ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja, strateginen suunnittelija ja kehittäjä sekä monitaitoinen, osaava ja ennakoiva verkostovaikuttaja. Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen.

Keski-Suomen liiton viestinnällä pyritään kasvattamaan luottamusta ja kiinnostusta Keski-Suomen tulevaisuutta kohtaan sekä profiloimaan Keski-Suomen liittoa keskeisimpänä ja asiantuntevimpana matkaoppaana Keski-Suomen tulevaisuuteen.

Lisätietoja osoitteesta www.keskisuomi.fi

Keski-Suomen liiton tavoitteena on käynnistää uuden visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston toteuttaminen sekä hankkia palveluja sivuston ylläpitoon ja viestinnän visuaaliseen toteutukseen. Projektissa käännetään viestinnän organisaatiolähtöisyys asukas-, asiakas- ja ilmiölähtöisyydeksi ja lisätään viestinnän vuorovaikutteisuutta. Maakunnan keskeisimmän kehittämisorganisaation ilmeen tulee kuvastaa vahvasti tulevaisuuteen suuntautunutta toimintaamme.

Toteutukseen tulee sisältyä suunnitteluun osallistava prosessi, jossa eri käyttäjäryhmien edustajat pääsevät osallistumaan eritoten verkkosivuston suunnitteluun sen eri vaiheissa. Keski-Suomen liitto voi toteuttaa osan käyttäjätapaamisista omana työnään. Prosessi suunnitellaan tilaajan ja toimittajan yhteistyönä. Viestinnän konseptointia Keski-Suomen liitto toteuttaa omana työnään.

Hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota verkkosivuston saavutettavuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liiton viestinnän ja muun toiminnan tavoitteiden kannalta. Visuaalisen ilmeen ja sivuston tulee mahdollistaa helposti uudet alakokonaisuudet, esim. temaattiset alasivut ja -kampanjat (myös tilaajan omana työnä).

Lisäksi Keski-Suomen liiton tarvitsee visuaalisen ilmeen mukaista viestintätuotteiden suunnittelua ja toteutusta.

 

Vuoropuhelun kulku

 

Keski-Suomen liitto on kiinnostunut kuulemaan vuoropuhelun avulla markkinoilla toimivien yritysten ajatuksia palvelutarjonnasta liittyen hankinnan kohteeseen. Olennaisia vuoropuhelutilaisuudessa käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi hankinnan määrittely, hankinnan kohteena olevien palveluiden tulevaisuuden kehityslinjat, hinnoittelumallit, alalla käytössä olevien hyvien käytäntöjen kartoitus ja kilpailutuksen laatukriteerit. Lisäksi halutaan toimijoiden näkemyksiä hankintailmoituksen tai tarjouspyynnön olennaiseen sisältöön ja rakenteeseen: mitkä toimijoiden kokemuksen mukaan ovat kriittisiä asioita palvelun kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen ja hinnan määrittämiseen tarjouksen muodostamiseksi?

ILMOITTAUTUMINEN VUOROPUHELUUN

Vuoropuhelusta kiinnostuneiden markkinatoimijoiden tulee ilmoittautua 17.10.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tuulia.nieminen@keskisuomi.fi (sähköpostiotsikoksi “vuoropuhelu/yrityksen nimi”). Yrityksen tulee liittää ilmoittautumisensa mukaan

– yrityksen y-tunnus ja yhteyshenkilön yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus yrityksen painopisteistä

– vuoropuheluun osallistujien nimet (ei sitova).

Keski-Suomen liitto sopii vuoropuhelujen tarkemman aikataulun ja paikan toimijoiden kanssa ilmoittautumisajan päätyttyä. Vuoropuhelu käydään viikoilla 43-44 Keski-Suomen liiton tiloissa Jyväskylän keskustassa tai tarvittaessa videoneuvotteluna.

Mikäli ilmoittautumisenne sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää aineistoa, pyydämme teitä yksilöimään ja merkitsemään ao. tiedot selvästi ilmoittautumiseenne. Vuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia yrityksiä tarjouksen tekemiseen mahdollisessa tarjouskilpailussa, eikä toisaalta vuoropuheluun osallistumatta jättäminen estä tarjouksen tekemistä mahdollisessa hankintamenettelyssä.

Osallistuneille yrityksille ei makseta korvausta vastaamisesta tai osallistumisesta.

Alustavasti on arvioitu, että hankintailmoitus tai tarjouspyyntö/pyynnöt julkaistaan marraskuussa 2019.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Tuulia Nieminen p. 040-5915058, tuulia.nieminen@keskisuomi.fi.

Jyväskylässä
KESKI-SUOMEN LIITTO

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!